Avaluacions mèdiques

 

Una avaluació mèdica és, de manera general, una valoració de l’estat de salut d’una persona, per establir si existeix alguna malaltia o trastorn físic o psíquic, amb l’objectiu d’emetre un diagnòstic i realitzar un tractament que permeti el restabliment de la salut.

En l’àmbit laboral, el concepte d’avaluació mèdica es refereix específicament a les valoracions dutes a terme en el marc dels processos de seguiment i control de les situacions d’incapacitat per treballar.

En aquest context, les avaluacions mèdiques determinen les baixes i les altes mèdiques i condicionen l’adjudicació de les prestacions d’incapacitat temporal i d’incapacitat permanent.

Al sistema públic de salut de Catalunya, els agents directament implicats en aquests processos d'avaluacions mèdiques són els Centres d’Atenció Primària, l’Institut Nacional de la Seguretat Social i l’Institut Social de la Marina, la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques-ICAM, i les entitats col·laboradores amb la gestió de la Seguretat Social.