Imatge de final de la vida

Final de la vida

Logo de Final de la vida

Els grans avenços de la medicina permeten retardar la mort com mai no s'havia pogut fer. El Sistema de Salut de Catalunya, vetlla per a que durant l’etapa del final de la vida, la voluntat de la persona sigui respectada i es promogui i faciliti la seva participació en la presa de decisions.

Amb l’objectiu de facilitar la informació més adequada per aquesta etapa de la vida, en aquest apartat trobareu tots els continguts i materials informatius relacionats amb:

 • L’eutanàsia, amb continguts específics tant per a la ciutadania com per als professionals de la salut.
 • La declaració de voluntats anticipades per decidir per endavant quin tractament voleu rebre en cas de patir una malaltia incurable i incapacitant.
 • Les cures pal·liatives, amb les actuacions que es duen a terme per mitigar el patiment físic i emocional, tant de la persona malalta com del seu entorn.
 • El projecte de Decisions compartides, amb informació que us permet conèixer millor la vostra malaltia, les preguntes clau que heu de fer, i les diferents opcions de tractament.
 • El web de l’Observatori de la mort, que promou la comunicació i l'intercanvi entre els operadors i els organismes i institucions implicats en aquesta matèria.

A les unitats de cures intensives, el dolor i el sofriment, el manteniment de l’administració de tractaments invasius fins l’últim moment i el desconeixement, del personal mèdic, de si els pacients desitgen o no reanimació cardiopulmonar (RCP), mostra que sovint es fa massa per retardar la mort i massa poc, i massa tard, per mitigar-ne el sofriment.

La realitat, però, és que la ciutadania comença a reclamar ajuda sanitària per morir, i ajuda de més qualitat per morir bé. En altres paraules, el personal mèdic hauria de saber curar en tots els sentits que té aquesta paraula: hauria de saber tenir cura dels pacients quan ja no és possible curar-los la malaltia.

En aquest sentit, existeix la declaració de voluntats anticipades, un document en el qual podeu explicar per endavant quin tractament mèdic voleu rebre. Es tracta d’unes instruccions que una persona major d'edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, adreça al seu metge o metgessa responsable, per tal que les tingui en compte quan la persona es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat.

Consulteu més informació a la pàgina del document d’últimes voluntats.

El document del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) Recomanacions als professionals sanitaris per a l’atenció als malalts al final de la vida (2010) vol ser una eina d’ajuda als professionals que han de tractar persones malaltes que es troben a prop de la mort.

Impulsant un model d’atenció sanitària basat en el respecte de la voluntat de la persona malalta, el CBC destaca la importància de mantenir una actitud d’apropament i un diàleg actiu. Això permetrà a la persona malalta un final de la vida de qualitat i, a més, constituirà una ajuda per als professionals mèdics en la presa de decisions, ja que aquestes seran compartides.

Des de fa anys, el Parlament de Catalunya, amb l’empenta de l’Associació Dret a Morir Dignament, ha impulsat canvis per reconèixer aquest dret. El 2017 va aprovar amb àmplia majoria la Llei de despenalització de l’eutanàsia, que la mesa del Congrés va paralitzar.

El 2019, la Taula de partits i entitats per regular l'eutanàsia i el suïcidi assistit va acordar:

 • Reiterar al Congrés la petició de la despenalització de l’eutanàsia i el suïcidi assistit.
 • Crear un grup de treball per consensuar al màxim com es regularà l’eutanàsia, de manera que el sistema públic de salut de Catalunya ho tingui tot a punt quan el Congrés aprovi definitivament la seva despenalització.

El 18 de març de 2021 ha estat aprovada finalment la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia, que es desplega el mes de juny  a través dels passos següents:

 • El Govern de la Generalitat de Catalunya crearà una Comissió de Garantia i Avaluació, encarregada de vetllar perquè cada cas es tracti seguint el procediment i els criteris establerts per la norma.
 • El Govern també crearà un registre de professionals objectors de consciència referent al dret a l’eutanàsia, amb estricta confidencialitat i protegint dades de caràcter personal.
 • L’ajuda a morir es prestarà de dues maneres: per administració d’una substància per part del professional sanitari o per autoadministració, amb la prescripció o subministrament previ de la substància per part del professional.
 • La prestació es podrà dur a terme en centres públics, privats o concertats, i al domicili propi.

Consulteu la pàgina web de l’eutanàsia a Catalunya per a més informació sobre el desplegament de la Llei a Catalunya.