Validació del document

Perquè el document sigui vàlid, és necessari garantir la identitat de l’atorgant, que ha d’ésser major d’edat, que la seva llibertat o capacitat no estan visiblement alterades, que en reconeix el contingut i que es correspon amb la seva voluntat. Per tal de garantir aquests requisits de validesa, el DVA s’ha d’atorgar amb intervenció de tres testimonis o davant d’un notari.

  1. a) El DVA davant de tres testimonis

El document pot validar-se davant de tres testimonis que pot aportar l’atorgant i que han de signar el document en presència seva. Són testimonis de la identitat de l’atorgant i donen fe que coneix el contingut del document, i que aquest es correspon amb la seva voluntat lliure, competent i informada.

Els testimonis han de ser majors d’edat, tenir plena capacitat d’obrar i, com a mínim, dos d’ells no han de tenir relació de parentiu fins a segon grau ni vinculació patrimonial amb l’atorgant. Atesa la seva funció de garantia, convé que els testimonis puguin actuar amb plena independència.

Si la persona ho sol·licita, els centres sanitaris han d’ajudar en la preparació del document, la validació, la incorporació a la història clínica i, fins tot, el registre.

  1. b) El DVA davant de notari

Es pot validar també davant de notari que, per si sol, garanteix la capacitat de l’atorgant i que el document es correspon amb la seva voluntat informada i lliure. Aquest document es pot atorgar tant al despatx del notari com al lloc on es trobi el pacient, si no es pot desplaçar a la notaria.

Es pot sol·licitar al notari que registri el document al registre del Departament de Salut, tenint sempre present, però, que la principal responsable de la divulgació del DVA és la persona atorgant.

És aconsellable que el document s’hagi treballat prèviament amb el professional de la salut que conegui la persona, preferentment amb el metge, per tal que les voluntats siguin tan clares com sigui possible.

 

Data d'actualització:  20.09.2016