El representant és una persona de plena confiança designada per la persona titular del document de voluntats anticipades, que ha de conèixer els seus valors i la seva voluntat i tenir facultats per interpretar-la i aplicar-la.

La seva funció consisteix a fer d'interlocutor amb el metge o metgessa o l'equip sanitari quan la persona que ha realitzat el document de voluntats anticipades ja no està capacitada per prendre decisions mèdiques i comunicar-les. Un metge o metgessa haurà determinat prèviament que la persona ha perdut aquestes capacitats.

En principi, la persona representant no hauria de contradir el contingut del document però sí que pot manifestar-se en aspectes no esmentats en el document, com poden ser: el consentiment informat, la valoració de les circumstàncies en funció dels avenços de la tècnica mèdica, l'oportunitat de la donació d'òrgans o d'investigació científica, etc.

Recordeu que nomenar una persona representant ja és una raó suficient per fer un document de voluntats anticipades.

És recomanable designar un representant substitut ja que pot donar-se el cas que el primer representant designat es trobi impossibilitat per exercir la seva funció.

Qui no pot ser un representant?

Atesa la importància capital de les funcions i decisions encomanades a la persona representant, convé evitar que la pugui afectar cap mena de conflicte d'interessos, i assegurar que les decisions es prenen en interès de la persona malalta. És per això que convé que la persona representant no sigui, per exemple, cap dels testimonis del document, ni el metge o metgessa responsable que haurà d'executar les seves decisions, ni el personal sanitari que hi tingui vinculació. Això no exclou que puguin ser representants persones que, per la vinculació afectiva o de parentiu amb la persona malalta, es pugui suposar que donaran prioritat als seus interessos.

Quins són els drets i les responsabilitats del representant?

La persona representant té accés a tota la informació necessària per prendre les decisions mèdiques relatives a la persona que ha redactat el DVA. Pot també participar en discussions i reunions concernents a la salut de la persona malalta, i, si és pertinent, pot decidir quina informació mèdica sobre aquesta se li procurarà a altres persones.

En relació amb les decisions que pren la persona representant, si el DVA inclou instruccions específiques sobre l'assistència sanitària, aquest les haurà de respectar i defensar. I si el DVA no determina què s'ha de fer en certes circumstàncies, llavors és la persona representant qui decidirà.

Aquesta no ha de substituir els interessos, desitjos, valors o creences del pacient pels seus, sinó seguir els del pacient. La persona que redacti el DVA por limitar l'àmbit en el qual vol que el seu representant actuï.

Data d'actualització:  20.09.2016