Quan la persona lliura el document de voluntats anticipades al seu metge o metgessa responsable o al seu centre mèdic de referència, s’ha d'incloure a la seva història clínica. Cada història clínica ha d'assenyalar en un lloc visible si la persona titular ha formalitzat un document de voluntats anticipades, per tal de facilitar-ne el coneixement i l'accessibilitat als professionals que n'han de tenir cura.

També es pot inscriure al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut, de manera que se'n garanteixi la incorporació a un fitxer automatitzat que permeti la consulta del document a qualsevol professional mèdic de Catalunya. És aconsellable que es faci per garantir-ne al màxim la difusió, però cal recordar que això no li dona més validesa legal.

Si el document ha estat validat davant de notari, aquest serà l'encarregat de registrar el document, de manera que no cal que ho faci la persona atorgant. Si el document ha estat validat davant de tres testimonis, la responsabilitat de registrar-lo recau sobre la persona atorgant.

Data d'actualització:  20.09.2016