Cites de seguiment i control de l'ICAM

Si sou una persona treballadora en situació de baixa, l'ICAM pot citar-vos en qualsevol moment per fer-vos una avaluació mèdica.

Les avaluacions mèdiques que es fan a les visites d'inspecció de l’ICAM tenen una funció de seguiment i control de la baixa.

Aquest requeriment pot succeir a petició de l’entitat gestora de la prestació, l’empresa, el metge o metgessa de família o per actuació d’ofici del mateix ICAM.

Les cites per a aquestes avaluacions es convoquen amb una antelació mínima de 4 dies hàbils, i l’assistència és obligatòria.

El dia d’aquesta avaluació mèdica heu d’aportar la documentació següent:

 • Un document identificatiu original en vigor (DNI, carnet de conduir, passaport o NIE).
 • Tota la documentació recent que tingueu relacionada amb el problema de salut que s'avaluarà.

L’assistència a aquestes cites és obligatòria, però si no hi podeu assistir per motius degudament justificats i acreditats, teniu dues opcions:

a) Podeu autoritzar una altra persona a presentar-s’hi. Aquesta persona haurà de dur la següent documentació:

 • Document de declaració de la vostra autorització.
 • Document original d’identificació de la persona autoritzada.
 • Còpia d’un document vostre identificatiu.
 • Informe mèdic del vostre metge o metgessa de família, o de l’ingrés hospitalari, amb el diagnòstic. En aquest informe han de constar els motius que us impedeixen desplaçar-vos.

b) També podeu demanar un canvi de data de la cita.

En una cita d’avaluació mèdica de l’ICAM pot succeir el següent: 

 • Que el metge o la metgessa que us avalua confirmi la continuació de la baixa amb la mateixa previsió de durada i de data de possible reincorporació.
 • Que es reajusti la durada de la baixa al temps òptim indicat per la malaltia.
 • Que es demanin informes mèdics complementaris per disposar d’informació ampliada sobre la situació que provoca la incapacitat per treballar.
 • Que s’identifiqui una possible situació d’incapacitat permanent i es determini l'inici de la proposta del reconeixement d'aquesta situació. 
 • Que es detectin malalties amb origen professional o accidents laborals.
 • Que es determini l’alta mèdica per inspecció.
Data d'actualització:  22.11.2018