Imatge de eutanàsia

Informació sobre l’eutanàsia per als professionals de la salut

Una part fonamental del desplegament de la Llei de l’eutanàsia es materialitza a través dels professionals de la salut. Uns 15.000 d’aquests professionals van participar en una enquesta creada pel Departament de Salut el març de 2021 per donar-los a conèixer la Llei de l'eutanàsia i copsar què saben, opinen i necessiten sobre aquest dret a morir dignament.

L’enquesta web es va tancar amb algunes conclusions rellevants, com per exemple que hi ha un consens molt majoritari (del 91,6%) que dona suport, en línies generals, al reconeixement del dret a l’eutanàsia i la seva regulació, com també perquè la persona que la sol·liciti pugui escollir on rebre-la, inclosa l’opció del domicili.

Model assistencial per al desplegament

El procediment s’inicia amb la demanda de l’ajuda per morir per part del ciutadà o ciutadana a un professional de la salut. La persona sol·licitant disposa de plena autonomia per escollir el professional que serà el seu metge o metgessa responsable, d’entre tots els professionals mèdics de la seva xarxa assistencial.

Aquesta petició d’assistència la pot recollir qualsevol membre de l’equip assistencial habitual del pacient, i s'ha de fer arribar al metge o metgessa responsable de l’atenció sanitària. En aquest moment, i sempre que es compleixin certs requisits, comença el procés que consta de dues sol·licituds amb les corresponents resolucions.

En cas que la resolució final sigui favorable, la prestació de l’ajuda per morir es pot fer de dues maneres en funció de la voluntat del ciutadà o ciutadana: a través de l’administració d’una substància per part de l’equip assistencial o per part de la persona sol·licitant. Es podrà dur a terme al centre sanitari o al domicili.

El metge o metgessa responsable ha de prescriure la medicació necessària a través de la recepta mèdica / ordre de dispensació hospitalària per a la prestació de l’eutanàsia, i els serveis de farmàcia hospitalària són els responsables de preparar i dispensar els medicaments. Per garantir la traçabilitat i custòdia de la medicació, és necessari que el metge o metgessa i el farmacèutic o farmacèutica responsables emplenin també aquest formulari estandarditzat.

Aquests dos formularis estaran integrats properament a l’eina de seguiment i gestió de casos PRAM, però de moment s’han de descarregar, emplenar i, finalment, penjar al PRAM.

La Comissió de Garantia i Avaluació

És un òrgan administratiu de caràcter multidisciplinari que duu a terme un control previ a la  prestació, resol les reclamacions que els pacients li facin arribar i verifica amb posterioritat que la prestació s’ha dut a terme d’acord amb la Llei.

La Comissió ha de designar dos membres a cada cas, un professional mèdic i un jurista, per verificar els requisits i emetre un informe, el qual s’ha de lliurar a la presidència de la Comissió, que l’ha de fer arribar al metge o metgessa responsable per tal de dur a terme la prestació.

Com es registren i gestionen els expedients de sol·licitud d’eutanàsia

S’ha creat una aplicació web d’RSA, anomenada “PRAM – Prestació d’ajuda per morir”, on s’han de registrar els expedients. Aquesta aplicació inclou els informes que han de generar cadascun dels actors implicats en la tramitació del procés.

Per fer-ne ús, els professionals de la salut han de disposar d’usuari i contrasenya amb accés a l’aplicació “PRAM – Prestació d’ajuda per morir”, que es troba dins del portal d’aplicacions del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Aquest accés es facilita de manera àgil en un termini aproximat de 24-48 hores. L’accés a la plataforma PRAM només és possible quan s’ha de gestionar una sol·licitud, per la qual cosa es proporcionarà a aquells professionals que rebin sol·licituds de prestació d’ajuda per morir. En cap cas es gestionaran accessos massius per a tots els professionals d’un centre.

Com s'ha de demanar l’accés un cop s’ha rebut una sol·licitud?

  • Professionals del sistema català de la salut: envieu aquest formulari, signat electrònicament pel director o directora del centre, a l’oficina de coordinació de la prestació d’ajuda per morir: oficina.pram@gencat.cat. La direcció del centre pot delegar la petició d’usuari a una altra persona comunicant-ho a l'oficina de coordinació.
  • Professionals de centres no públics del sistema català de la salut i residències: l’accés l’ha de gestionar la direcció del centre enviant un correu electrònic a: oficina.pram@gencat.cat.

Formació per a professionals

El Departament de Salut ha presentat el pla de formació dissenyat per als professionals el juny de 2021, moment a partir del qual comencen les edicions del Curs de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia.

L’objectiu general és que, en finalitzar el curs, els participants coneguin els aspectes generals de la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia tant des del punt de vista normatiu com de model de pràctica assistencial i procediment d’aplicació.

En aquest sentit, els continguts tracten dels aspectes normatius i el procediment d’aplicació, el model de pràctica assistencial per al desplegament a Catalunya i l’acompanyament i el dol.

 

Vegeu el seminari web sobre el desplegament de la Llei de l’eutanàsia del 16 de juny del 2021. Properament estarà disponible en versió accessible.

Seminari web càrrec de l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut; la Sra. Gemma Craywinckel, directora del CatSalut; la Sra. Begoña Roman, professora a la Facultat de Filosofia (UB); la Sra. Núria Terribas, jurista, especialitzada en bioètica; la Sra. Clara Pareja, subdirectora general d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, i la Sra. Montserrat Gea, directora general de Professionals de la Salut del Departament de Salut.

Continguts del Curs de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia

Aquest programa de formació, que té una durada de 8 hores lectives, inicia les seves edicions el dia 28 de juny i no té cap cost per al professional. Per saber com us heu d’inscriure, trieu el vostre àmbit de treball:

En aquest mòdul es parla de la Llei en els seus aspectes més rellevats per als professionals de la salut, dels supòsits d’aplicació i subjectes implicats així com del procediment d’aplicació, les seves fases i calendari previst. També es parlarà sobre el Document de Voluntats Anticipades i la seva importància i sobre el dret dels professionals a l’objecció de consciència i com exercir-ho.

En aquest mòdul es presentarà el model d’atenció centrada en el pacient que el Departament de Salut planteja per a l’aplicació d’aquest dret del pacient, així com els rols professionals que intervenen i les seves competències, amb equips multidisciplinaris, àmbits territorials.

Un altre apartat important d’aquest mòdul és clarificar les figures de metge responsable, metge consultor, metge referent i les funcions de la Comissió de Garantia i Avaluació i del Comitè d’Ètica Assistencial dels centres.

En aquest mòdul s’explicarà què s’entén per acompanyar tant al pacient com al seu entorn més proper, en què consisteix el procés de dol, les fases, tipologies i quins són els models d’intervenció en aquest procés i els rols dels professionals competents per aquest acompanyament.

Un apartat fonamental serà clarificar els trets que diferencien la comunicació terapèutica de la interpersonal i sota aquest enfocament es proposaran uns recursos, eines i habilitats comunicatives i de gestió emocional que facilitaran als participants establir unes relacions òptimes amb els pacients, persones del seu entorn i entre l’equip de professionals que l’assisteixen en les fases inicials d’aquest procés.

La configuració de cadascun dels tres mòduls serà la mateixa i s’haurà d’haver superat un per accedir al següent en tant que seran seqüencials.

Espais obligatoris en cada mòdul:

  • Els participants hauran d’accedir als materials i recursos d’aprenentatge (text, infografies, esquemes, vídeo d’animació...).
  • Una vegada consultats els materials podran accedir al test de coneixements sobre els continguts del mòdul, amb un mínim del 70% d’encerts amb un màxim de tres intents i amb període límit de realització. Consistirà a respondre a 10 preguntes amb una opció correcta entre quatre alternatives.

Espais optatius, que no variaran la consideració d’Apte o No Apte del participant:

  • “Per saber-ne més?”; a on trobaran material addicional seleccionat pel comitè pedagògic.
  • Preguntes més freqüents.

Enquesta de satisfacció del curs. Una vegada finalitzat cada mòdul podran accedir a l’enquesta (considerada de resposta obligatòria).

Bústia de correu. Hi haurà disponible una bústia de correu electrònica on poder adreçar-se en cap d’incidències o dubtes.

Fòrum/Taulell de notícies. Un fòrum unidireccional on informar sobre qualsevol qüestió relacionada amb el desenvolupament del curs o de l’aplicació de la Llei.

Certificat. Per obtenir el certificat de participació i aprofitament els participants hauran de:

  • Accedir a tots els continguts i recursos d’aprenentatge de cada mòdul.
  • Realitzar el test de coneixements amb un mínim d’un 70% d’encerts.
  • Respondre a l’enquesta de satisfacció.

Objecció de consciència

El Departament de Salut està creant un registre de professionals objectors de consciència, amb estricta confidencialitat, per protegir les dades de caràcter personal i garantir així el dret a l’objecció del professional mèdic.

Els professionals de la salut implicats directament en la prestació de l’ajuda per morir (metges o metgesses, professionals d’infermeria, psicòlegs clínics i farmacèutics) poden exercir el dret a l’objecció de consciència. En aquest sentit, el rebuig o la negativa a dur a terme la prestació per motius de consciència és una decisió individual del professional sanitari. Aquesta decisió s’ha de manifestar de forma anticipada a la realització de la prestació.

Si voleu exercir el vostre dret a l’objecció de consciència, podeu fer-ho emplenant el document que trobareu en el tràmit gencat Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur a terme l'ajuda per morir (eutanàsia).

Data d'actualització:  05.08.2021