TDAH

El trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament (relacionat amb la funció cerebral) que acostuma a aparèixer durant la infància i que es caracteritza per manca d'atenció, hiperactivitat i comportament impulsiu.

Es tracta d'una malaltia crònica que produeix un gran impacte en la vida dels infants afectats, ja que pot comportar dificultats en diversos àmbits:

  • Cognitiu. El TDAH influeix en el desenvolupament de les funcions executives, que són activitats mentals complexes i responsables de la planificació, l'organització i l'avaluació del comportament necessari per assolir objectius.
  • Acadèmic. Els infants que pateixen aquest trastorn poden presentar baix rendiment escolar i dificultats d'aprenentatge per a la lectura, l'escriptura i el càlcul.
  • Conductual. L'activitat motora i verbal excessiva i la dificultat per regular les emocions i controlar les accions poden comportar el desenvolupament de conductes problemàtiques.
  • Emocional. Les persones afectades presenten dificultat en el maneig de les reaccions emocionals i en el reconeixement de les emocions dels altres. Sovint experimenten sentiments depressius, de desconfiança, inseguretat i baixa autoestima.
  • Familiar. En molts casos els infants amb TDAH no responen a les recompenses ni als càstigs i tampoc no aprenen dels seus errors, fet que influeix en la relació que estableixen amb els pares.
  • Social. Les dificultats d'interacció i la manca d'habilitats socials poden limitar l'establiment de les relacions interpersonals. Altres característiques del TDAH que afecten aquest àmbit són la interpretació incorrecta de les situacions socials i les dificultats per respectar les normes, els límits, les promeses, els secrets i els favors.