La Subdirecció General d’Avaluacions mèdiques-ICAM té les competències, dins del Departament de Salut, de realitzar l’avaluació mèdica, la inspecció, la gestió i el control dels processos mèdics relacionats amb les prestacions del sistema de la Seguretat Social per incapacitats laborals. També és qui fa els dictàmens sobre l’adequació de les actuacions sanitàries del sistema sanitari públic en el marc de les reclamacions per responsabilitat patrimonial del Departament de Salut, entre altres funcions. 

 

L'any 2002 es ca crear l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) com a organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de Salut. 

Amb els diferents  processos de reestructuració organitzativa del departament al llarg dels anys, l’ICAM ha anat canviant algunes funcions, l’estructura i el nom, sense perdre la naturalesa de la seva missió i les principals funcions per a les quals va ser creat.

L’any 2014 va deixar de ser un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia i va esdevenir una subdirecció general dins l’organigrama que articula el Departament de Salut, però es va decidir mantenir la denominació ICAM.

Des del mes d’abril del 2016, l’ICAM està adscrit a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut.

Fitxa de la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques a l'organigrama de la Generalitat

L’ICAM pot actuar, segons els casos:

 • Per iniciativa pròpia
 • A petició dels metges i metgesses d’atenció primària
 • A petició de determinats organismes i entitats públiques
 • A petició de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i de l’Institut Social de la Marina (ISM)
 • A petició de les Mútues Col·laboradores de la Seguretat Social
 • A petició de les empreses
 • A petició de les persones treballadores interessades

Funcions relacionades amb el reconeixement de la situació d'incapacitat temporal i permanent i resolució de reclamacions

L’ICAM fa avaluacions mèdiques i emet dictàmens i informes en determinats supòsits i casos amb l’objectiu de complir amb les funcions i competències que té assignades pel que fa al reconeixement de la situació d’incapacitat temporal i la incapacitat permanent i la resolució de reclamacions al Departament de Salut. Això inclou actuacions relacionades amb el control i la inspecció, ja que ha de garantir la utilització correcta de les prestacions per incapacitat temporal de la Seguretat Social per contingència comuna, entre d’altres.

Més informació sobre aquestes funcions de l'ICAM

 

Avaluació de les condicions de salut física i psíquica per dur a terme determinades activitats

A més a més, l’ICAM fa avaluacions mèdiques i emet dictàmens i informes relacionats amb les condicions de salut física i psíquica per dur a terme determinades activitats d’alguns col·lectius, tant de funcionaris de l’Administració com d’altres:

 • Persones treballadores que formen part dels cossos especials (Mossos d’Esquadra, Bombers i Serveis Penitenciaris)
 • Persones que necessiten o demanen una llicència oficial de possessió i ús d’armes
 • Ciutadans que necessiten o demanen el permís de conduir i que poden suposar un risc per a la seguretat viària.

 

Altres funcions

L'ICAM també té assignades altres funcions:

 • Totes les actuacions relacionades amb el control i la inspecció, així com les avaluacions mèdiques necessàries, per garantir la utilització correcta de les prestacions per incapacitat temporal de la Seguretat Social per contingència comuna.
 • Recerca i estudis periòdics en l’àmbit de les incapacitats laborals.
 • Docència i formació als metges d’atenció primària i MIR de medicina del treball i medicina familiar comunitària.
Data d'actualització:  22.11.2018