Entitats col·laboradores amb la gestió de la Seguretat Social

Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social (MCOSS) gestionen, per delegació, algunes de les prestacions o serveis de la Seguretat Social.

 

Funcions

Avui dia, les MCOSS tenen atribuïdes funcions en els següents àmbits, entre d’altres:

  • Gestió de les prestacions econòmiques i de l’assistència sanitària, inclosa la rehabilitació, en les baixes mèdiques per accidents de treball i malalties professionals. 
  • Gestió de les prestacions econòmiques de las baixes mèdiques per contingències comunes.
  • Gestió de las prestacions per risc durant l’embaràs o  durant la lactància materna.
  • Prevenció dels accidents de treball i de les malalties del treball

 

El paper de les MCOSS en el sistema d’avaluacions mèdiques

Quan una persona treballadora està en situació de baixa, les MCOSS tenen competències per:

  • Reconèixer el dret a la prestació d'Incapacitat Temporal, denegar-la, suspendre-la, i extingir-la.
  • Dur a terme accions de seguiment i control de la baixa des del primer dia, i citar la persona treballadora per fer revisions mèdiques.
  • Proposar a l’organisme d’inspecció dels serveis públics de salut (l’ICAM) que determini l’alta mèdica de la persona treballadora quan els facultatius de la mútua considerin que ha recuperat la capacitat de treballar per millora i/o recuperació.

 

Llista de les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social

 

 

Hi ha empreses que, individualment, funcionen com a autoasseguradores del personal que tenen contractat. Són empreses autoritzades com a col·laboradores amb la gestió de la Seguretat Social que assumeixen directament algunes de les funcions relacionades amb l’assistència sanitària i el pagament de les prestacions d’incapacitat temporal del personal que tenen contractat. Algunes de les modalitats de col·laboració són de caràcter voluntari i d’altres obligatòries, quan l’INSS, com a entitat gestora, els hi delega.

A la pràctica això vol dir que aquestes empreses també poden dur a terme accions de seguiment i control de les baixes mèdiques del seu personal contractat i sol·licitar determinades actuacions a l’ICAM, actuant com a entitat gestora de la prestació.

Data d'actualització:  22.11.2018