El comunicat de baixa és el document que acredita oficialment la situació d’incapacitat per treballar degut a un problema de salut.

Serveix per justificar l’absència al lloc de treball per motius mèdics i és imprescindible per sol·licitar i tramitar la prestació econòmica per incapacitat temporal per treballar en les situacions previstes per la llei.

El comunicat de baixa no és el mateix que el justificant de visita. El justificant de visita demostra l’assistència a un centre sanitari, però no serveix per acreditar la incapacitat per fer la feina habitual ni per justificar un temps de repòs sense treballar.

Informació relacionada

Prestació d'Incapacitat Temporal

Web de la Seguretat Social

Generalment, el comunicat de baixa el fa el metge o metgessa del sistema públic de salut (de capçalera o d’urgències) sempre després d’una valoració mèdica. No pot tenir una data futura, i excepcionalment sí que es pot fer amb data retroactiva.

En els casos d'accident de treball o de malaltia professional, el comunicat de baixa el fa el metge o metgessa de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social, el metge o metgessa del servei públic de salut en cas de cobertura per part de l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina i, excepcionalment, el metge o metgessa de l'ICAM.

 

Feu clic per veure el document ampliatEl comunicat de baixa per contingències comunes és un formulari que el metge ha d’emplenar amb dades relacionades amb la persona treballadora:

 • Dades d’identificació personal
 • Dades sobre la situació laboral: Règim d’afiliació a la Seguretat Social, persona activa o perceptora d'atur contributiu
 • Dades de l’empresa on treballa
 • Dades sobre el problema de salut que li impedeix treballar
 • Tipus de baixa (malaltia comuna o accident no laboral)
 • Data d’inici de la baixa i estimació de la durada que tindrà
 • Dades del metge o metgessa que l’emet.

 

En els comunicats de baixa per accident de treball (AT) o malaltia professional (MP), es fa servir el mateix model de formulari i s'hi especifiquen les dades següents:

 • Tipus de baixa (AT o MP)
 • Data de l'accident

El metge o la metgessa lliura dos exemplars del comunicat de baixa a la persona treballadora:

Un exemplar se’l queda la persona treballadora.

L'altre exemplar és necessari per tramitar la prestació per incapacitat temporal:

 • La persona treballadora l'ha de presentar a l'empresa o a l'entitat gestora que li correspon en un termini màxim de tres dies comptats des de la data de la baixa. L’empresa, aleshores, comunicarà la baixa a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
 • En el cas de es persones treballadores en situació d’atur que perceben una prestació per desocupació, per tramitar la prestació econòmica per baixa han de dur la còpia del comunicat a l’oficina d’ocupació que els correspon.
Data d'actualització:  22.11.2018