Vigilància epidemiològica

Vigilància epidemiològica

La vigilància epidemiològica en salut pública consisteix a recollir, analitzar i interpretar tota aquella informació relacionada amb l'aparició i l'extensió de malalties, amb la finalitat d'aconseguir-ne el control efectiu. 

A Catalunya, la vigilància epidemiològica se centra en aquelles malalties que per la seva incidència i gravetat, el seu grau de transmissibilitat i l'admissió de mesures preventives, es consideren objecte de control prioritari.

Per aquesta finalitat es disposa de la xarxa de vigilància epidemiològica. Un dels sistemes d'informació que la nodreix és el de malalties de declaració obligatòria que rep les notificacions de les malalties i dels brots epidèmics de qualsevol etiologia objecte de declaració des de la xarxa assistencial.

Un altre sistema d'informació és el sistema de notificació microbiològica de Catalunya que rep les notificacions dels microorganismes objecte de declaració detectats en els laboratoris i centres que hi participen.

La xarxa de vigilància també compta amb altres fonts d'informació: registre d'altes hospitalàries i de malalties, programes de vigilància específica per a determinades malalties (grip i altres infeccions respiratòries), enquestes seroepidemiològiques, etc.