Sobre la possibilitat de fer cribratge poblacional de la hemocromatosi