Conegueu els debats i treballs del Comitè de Bioètica de Catalunya, envers els drets i els deures de les persones en la seva relació amb el sistema de salut.

L’any 2015, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va aprovar la Carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària. La Carta, dirigida als ciutadans i als professionals, vol ser un element d’ajuda per aprofundir en la reflexió i potenciar les actuacions amb l’objectiu d’avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l’atenció sanitària. L’ideal que es vol assolir és una relació de compromís mutu amb responsabilitat compartida entre els professionals de la salut, la institució sanitària i els pacients.

L’ideal que es vol assolir és una relació de compromís mutu amb responsabilitat compartida entre els professionals de la salut, la institució sanitària i els pacients.

El component ètic dels drets

En gran mesura, el component ètic constitueix el fonament d’aquests drets de les persones: respecte a la dignitat, a la personalitat humana i a l’autonomia. Aquests principis donen sentit i es concreten en els drets de la persona en relació amb els diferents àmbits de la salut en què s’apliquen: elecció dels professionals, possibilitat d’una segona opinió, etc.

Espais d’aplicació dels drets i deures

Els espais d’aplicació d’aquests drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut són:

  • Els espais que estan presents en tot el procés d’atenció sanitària i en el conjunt de serveis sanitaris: atenció primària, especialitzada i sociosanitària. Es té en compte l’entorn hospitalari i també la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, el procés de curació i la rehabilitació.
  • Els espais d’actuació relatius als avenços derivats del coneixement de la constitució genètica de la persona i lligats amb la investigació.
  • Àmbit públic i privat: La major part dels drets són d’aplicació a tots els àmbits de l’atenció sanitària i tenen transcendència en la relació ciutadania-sistema sanitari, amb independència de la naturalesa pública o privada d’aquest sistema. Altres drets fan referència tan sols als serveis sanitaris públics, fonamentalment els que estan relacionats amb el catàleg de prestacions públiques.

Documents