Contraindicacions de les vacunes

Les mans d'un professional sanitari amb guants administren una vacuna a una persona adulta

La contraindicació en les vacunes significa que el risc de reaccions adverses que es pot produir quan s'administra la vacuna és superior al risc de patir la malaltia.

Amb les vacunes actuals el nombre de reaccions adverses és molt reduït. Tot i així, existeixen contraindicacions, basades en consideracions teòriques, que en alguns casos no han estat confirmades. D'aquesta manera, el nombre de contraindicacions veritables és, a la pràctica, molt limitat.

Contraindicacions generals

Les contraindicacions més importants que cal assenyalar són:

  • Malalties en fase aguda: les vacunes estan contraindicades quan es pateixen malalties greus o de gravetat mitjana en fase aguda, febril o no febril.
  • Hipersensibilitat als components de la vacuna: les vacunes estan formades per substàncies que, potencialment, poden actuar com a al·lèrgens. Es pot tractar del mateix antigen vacunal, dels elements utilitzats en la preparació, ja siguin els antibiòtics, els conservants o altres components.
  • Alteracions immunitàries: les immunodeficiències primàries (des del naixement) i les secundàries (adquirides), tant si són conseqüència d'una malaltia com si són causades pel tractament amb fàrmacs (com els corticoides o la radioteràpia) poden facilitar la multiplicació incontrolada de l'agent vacunal després de l'administració d'una vacuna atenuada. Aquest tipus de vacunes estan preparades amb microorganismes vius que han estat tractats perquè perdin virulència però que, alhora, puguin mantenir la capacitat de donar una resposta immunitària.

La prematuritat no és una contraindicació per a la vacunació. De fet, els infants prematurs s'han de vacunar d'acord amb la seva edat cronològica. Pel que fa a l'edat avançada, no només no és contraindicació, sinó que algunes vacunes estan indicades per aquest grup de població, com per exemple l'antitetànica i l'antigripal.

Contraindicacions de les vacunes vives atenuades

Com a norma general, els pacients que es troben en aquestes condicions no han de rebre vacunes vives atenuades:

  • Trastorns neurològics: als pacients que puguin patir trastorns neurològics, cal evitar administrar-los vacunacions que els puguin produir reaccions adverses neurològiques fins que no s'estableixi la naturalesa del trastorn. En principi, les vacunes no estan contraindicades en els casos de malaltia neurològica, diagnosticada i estabilitzada.
  • Embaràs i lactància: hi ha certes vacunes que s'aconsella que no siguin administrades durant l'embaràs pel risc que poden causar al fetus.
  • Administració d'immunoglobulines o productes que en continguin (plasma, transfusions sanguínies, productes hemàtics, entre d'altres): l'administració d'anticossos passius pot interferir la resposta immunitària de certes vacunes.
  • Edat: l'edat pot condicionar la resposta a certes vacunes en funció del grau de desenvolupament de la resposta immunitària o de la presència d'anticossos materns.
Data d'actualització:  27.04.2021