Diagnòstic de l'infart agut de miocardi

A més dels símptomes descrits abans, l'electrocardiograma és la prova diagnòstica fonamental. Es tracta d'un examen indolor que registra l'activitat elèctrica del cor.

La persona afectada s'ha d'estirar, i el metge o la metgessa netejarà diferents zones dels braços, les cames i el tòrax i després hi fixarà petits pegats anomenats elèctrodes.

Els pegats es connecten, per mitjà de cables, a una màquina que converteix els senyals elèctrics provinents del cor en línies ondulades, que s'acostumen a imprimir en paper. Els resultats de la prova els revisa el metge o la metgessa immediatament.

Cal diferenciar dos tipus d'infart en funció dels resultats de l'electrocardiograma. El tipus d'infart en marca el pronòstic i el tractament.

  • Infart sense aixecament del segment ST de l'electrocardiograma, on en general, l'obstrucció de l'artèria coronària és parcial.
  • Infart amb elevació del segment ST, on en general, l'obstrucció és completa.

Altres proves diagnòstiques

  • Proves analítiques per detectar marcadors bioquímics que indiquen necrosi o mort de teixit muscular.
  • Cateterisme cardíac. Es fa una petita punció al nivell del canell o de l’engonal i es fan arribar uns petits tubets (catèters) fins a l’origen de les artèries coronàries. Es realitza en un quiròfan i s’utilitza únicament anestèsia local en el lloc de la punxada atès que no és una prova dolorosa.
  • Coronariografia. Consisteix en la injecció d’un contrast a l’interior de les artèries coronàries de forma que el metge o metgessa pot detectar la presència d’obstruccions que estiguin ocasionant un problema.
  • Ecocardiografia. És una prova similar a la que es fa a les embarassades per veure el fetus, però en aquest cas per veure el cor. Aquesta prova proporciona molta informació sobre el seu funcionament, la força amb què batega, la mida del cor i l'estat de les vàlvules cardíaques.
  • Altres proves que es poden fer i que també donen molta informació després de passar la fase aguda de l'infart són la ressonància magnètica nuclear cardíaca i la tomografia axial computada (TC) coronària.
Data d'actualització:  04.06.2021