Tal com s’ha descrit a l’apartat sobre els Tipus de dolor, el dolor pot ser originat:

  • Pel funcionament normal del sistema nerviós, que reacciona davant d’un estímul perjudicial (dolor nociceptiu).
  • Pel funcionament anormal del sistema nerviós, fruit d’un dany o lesió als nervis (dolor neuropàtic).
  • Per una combinació dels dos factors anteriors.

Dolor crònic

Dels diferents estudis epidemiològics es pot concloure que, pel que fa al dolor crònic, l’origen i el mecanisme són diversos:

  • El 70% és osteomuscular (de tipus nociceptiu).
  • El 10-20% és neurològic o neuropàtic.
  • El 8% és oncològic (neuropàtic, nociceptiu o mixt).
  • La resta és degut a altres causes, com el dolor visceral o el d’origen desconegut.
Data d'actualització:  03.02.2021