Consentiment informat

Un metge explica el contingut d'un document a una pacient

El consentiment informat és la conformitat lliure, voluntària i conscient d’un pacient, manifestada en ple ús de les seves facultats i després de rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació que afecta la seva salut.

El consentiment informat es dona verbalment per regla generalAquest consentiment s'ha de donar per escrit en els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments diagnòstics invasius i, en general, quan es duen a terme procediments que comporten riscos i inconvenients notoris i previsibles, susceptibles de repercutir en la salut del pacient.

El document de consentiment informat acredita l’autorització del pacient amb coneixement dels riscos o conseqüències de l’acte mèdic, així com el compliment de l’obligació d’informar i de no tractar cap pacient sense la seva autorització prèvia, excepte quan hi hagi un risc greu per a la salut pública i una situació d’urgència greu que no permeti retards.

 

El metge o metgessa responsable del pacient és qui l'ha d'informar. Tanmateix, quan el pacient manifesta expressament que no vol ser informat caldrà respectar la seva voluntat i fer-ho constar documentalment.

La informació lliurada al pacient ha de garantir que aquest comprèn i accepta el procediment mèdic i els seus riscos potencials amb antelació suficient.

La persona titular de la informació és el mateix pacient. Ara bé, hi ha casos en què també s’informarà les persones que hi estan vinculades, per raons familiars o de fet, en la mesura que el pacient ho permeti de manera expressa o tàcita.

El pacient és qui dona el consentiment, però l'hauran de donar els seus representants, familiars o persones vinculades:

 • Quan el pacient, segons el criteri del metge o metgessa que l’atén, no tingui capacitat per entendre la informació a causa del seu estat físic o psíquic.
 • Quan el pacient estigui incapacitat legalment.
 • Quan el pacient menor d’edat no sigui capaç de comprendre l’abast de la actuació sobre la seva salut. Tot i això, cal escoltar la seva opinió si és major de 12 anys.

El document de consentiment informat ha de contenir informació suficient sobre el procediment de què es tracta i sobre els seus riscos. Ha d'estar redactat amb un llenguatge com més clar millor.

Hauria d’afavorir la comprensió del procediment proposat, dir en què consisteix, les alternatives possibles, l’oportunitat i els resultats esperats (amb beneficis, seqüeles i riscos), per tal d’arribar a una decisió, ja sigui de tria, d’acceptació o de rebuig.

El document del consentiment ha de contenir com a mínim informació sobre la naturalesa i la finalitat de l’actuació mèdica que es proposa, els riscos i les conseqüències:

 • Nom i cognoms del pacient.
 • Nom i cognoms del metge o metgessa que practicarà l’acte mèdic.
 • Nom del procediment mèdic o medicoquirúrgic que es realitzarà i la descripció (en què consisteix).
 • Beneficis (objectiu) que s’espera del procediment mèdic i conseqüències en cas de no realitzar-se.
 • Informació sobre els riscos del procediment, probables complicacions, mortalitat i seqüeles.
 • Riscos personalitzats.
 • Alternatives de tractament i la seva eficàcia i seguretat en comparació amb el procediment proposat.
 • Autorització per obtenir fotografies o registres gràfics del procediment mèdic a practicar i, si escau, per difondre els resultats amb finalitats científiques.
 • Opció de revocar el consentiment informat en qualsevol moment abans del procediment.
 • Declaració del pacient d’haver rebut satisfactòriament la informació i d’haver pogut plantejar els seus dubtes.
 • Data i signatura del metge o metgessa, pacient o representant i testimonis, si escau.
 • El consentiment informat és un procés de comunicació entre el metge o metgessa i el seu pacient. Dins d’aquest procés, és una presa de decisió basada en la informació rebuda pel pacient i és també un element de seguretat clínica.
 • Es considera un dret del pacient que forma part de l’acte mèdic.
 • És necessari per al compliment dels deures ètics i legals dels metges.
 • És obligatori en qualsevol actuació en l’àmbit de la salut.
 • El document de consentiment ha de ser específic per a cada supòsit.
 • En qualsevol moment la persona pot revocar lliurement el consentiment donat.
Data d'actualització:  16.04.2021