Procediment per resoldre reclamacions que formulin les persones sol·licitants