• Inici
  • La vida del Comitè. Setembre de 2021

La vida del Comitè. Setembre de 2021

06/09/2021 08:38
dibuix de figures de persones de diferents colors

El període que va d’abril a setembre de 2021 el treball del Comitè ha continuat condicionat per la pandèmia de la COVID-19, i pel desplegament de la Ley Orgánica de regulación de la eutanàsia, però sense oblidar altre qüestions per les que ha estat requerit.

Així a la reunió plenària del mes de març a banda del oferiment al Departament de Salut per col·laborar en el desplegament de la LORE també es va acordar estudiar els aspectes ètics que cal tenir presents en la proposta que en aquells moments van formular alguns països i la Comissió Europea sobre l’anomenat passaport immunitari.

A la mateixa reunió es va constituir un grup de treball “Per a l’acompanyament de les persones menors en el seu procés de recerca de la identitat de gènere”. Un grup que ha anat ja ha realitzant diverses  reunions, en el transcurs de les quals han aflorat diferents perspectives sobre la temàtica. La dinàmica del grup és independent de la dinàmica que segueixen les diferents iniciatives legislatives que sobre el tema s’han plantejat en el Congres de diputats”, doncs l’objectiu és fer recomanacions a la ciutadania, als professionals implicats i polítics sobre com millorar l’acompanyament a les persones menors que demanen canvis en la seva identitat respecte del sexe assignat al néixer. 

A la reunió plenària del mes  de juny i per tal de donar resposta a una sol·licitud del Pla director d’oncologia del Departament de Salut es va  crear un grup de treball sobre Oncologia de precisió. Es considera que la participació del CBC pot ser rellevant en l’establiment d’uns criteris generals en l’elaboració dels informes de resultats i en la definició de com ha de ser el procés d’obtenció del Consentiment Informat. Es considera que el procés d’informació per obtenir el CI ha de ser molt rigorós, cal evidenciar les limitacions i incerteses i no generar més expectatives de les reals sobre les possibilitats de l’oncologia de precisió.

El mes de juliol es va fer una reunió plenària extraordinària en la que es va debatre i aprovar el document  Reflexions del Comitè de Bioètica de Catalunya i el Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya sobre una possible negativa, en nom de l’ideari institucional, a l’aplicació de la Llei reguladora de l’Eutanàsia, en resposta a algunes declaracions que havien creat una certa confusió.

Finalment durant el mes d’agost la comissió Permanent del  CBC va començar a elaborar la resposta a una consulta de la Secretaria de Salut Pública sobre si és necessari el consentiment parental en la vacunació del SARS-CoV-2 en les persones de edat compresa entre els 12 i els 15 anys. Un posicionament que es valorarà en la propera reunió plenària del CBC.