Humanitzar i dignificar l’atenció durant l’embaràs i el naixement