El Sistema de Salut de Catalunya treballa des de diferents àmbits per satisfer les necessitats de salut de la ciutadania; una ciutadania més envellida, amb un major predomini de malalties cròniques i amb desigualtats socials, però també una ciutadania cada vegada més formada i informada, amb unes expectatives més elevades de salut i qualitat de vida, i de participació en les decisions de salut (pròpies i de la comunitat).

 • Atenció sanitària. Obre en una nova finestra.

  Esdevé l'eix central del sistema de salut i inclou un ampli ventall de serveis garantits a tots els residents de Catalunya, que van des de l’atenció primària com a porta d’entrada al sistema de salut fins a altres recursos més específics per donar resposta a les necessitats de determinats col·lectius.

 • Salut pública. Obre en una nova finestra.

  Vetllar per la salut individual i col·lectiva és un dels compromisos prioritaris del sistema, transversal a tots els àmbits d’actuació del Govern, des de vessants tan diverses com la promoció d'hàbits saludables, la prevenció de malalties, la protecció i vigilància de la salut, la seguretat alimentària i la salut laboral.

 • Professionals

  El sistema de salut ha de proporcionar als professionals sanitaris eines per al manteniment i la millora de la seva competència, el desenvolupament d'una tasca assistencial de qualitat, i la participació i el lideratge en el funcionament organitzatiu i del propi sistema.

 • Recerca. Obre en una nova finestra.

  El foment de la recerca és una estratègia clau per millorar la salut de la població mitjançant l'aplicació del coneixement a la pràctica clínica amb la implementació d'accions preventives, diagnòstiques i terapèutiques, i al disseny de polítiques públiques que contribueixin a un sistema més eficient i sostenible.

 • Comitè de Bioètica de Catalunya

  Els avenços de la recerca en biomedicina i en ciències de la salut sovint se’n deriven conflictes ètics. Per resoldre'ls, tant la Generalitat de Catalunya com els professionals sanitaris i la ciutadania compten amb l’assessorament del Comitè de Bioètica de Catalunya, format per membres que representen el món de la medicina, la gestió sanitària, el dret i les humanitats.

 • Avaluació i innovació. Obre en una nova finestra.

  El sistema nacional de salut català no pot avançar sense fer autocrítica mitjançant l'avaluació dels resultats obtinguts, ni tampoc sense cercar solucions innovadores més avançades i eficients que les existents al mercat.

 • Medicaments

  Els compromisos del sistema en aquest àmbit són facilitar i garantir l'accés als medicaments i als productes sanitaris, fomentar-ne un ús racional i eficient, vetllar per la seva seguretat, gestionar la prestació farmacèutica i promoure la recerca de tractaments innovadors.

 • Participació. Obre en una nova finestra.

  La participació de les persones en el disseny i desenvolupament de serveis i polítiques públiques en l'àmbit de la salut és un dels nous principis del model de salut català per aconseguir un sistema sanitari més proper i més transparent.

 • Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Obre en una nova finestra.

  El sistema nacional de salut català treballa per desenvolupar iniciatives capdaventeres en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit sanitari, tant per millorar els processos de treball i la presa de decisions com  per oferir una atenció integrada, personalitzada i de qualitat.

 • Salut A-Z. Obre en una nova finestra.

  Espai amb continguts divulgatius, basats en l'evidència científica i avalats per l'expertesa dels professionals del sistema, amb l'objectiu d'afavorir que la ciutadania s'impliqui i es corresponsabilitzi de la seva salut i facilitar als professionals sanitaris el desenvolupament de la seva tasca.

 • Autoritzacions i inspeccions

  El sistema nacional de salut català autoritza l'obertura i el funcionament d'establiments sanitaris, avalua el nivell de qualitat i competència de les organitzacions sanitàries, i controla les activitats que poden suposar un risc per a la salut de les persones.

 • Avaluacions mèdiques

  Una altra de les competències del sistema és la gestió, en col·laboració amb d'altres agents, de les avaluacions mèdiques en l’àmbit laboral, que determinen les baixes i les altes mèdiques i condicionen l’adjudicació de les prestacions d’incapacitat temporal i d’incapacitat permanent.

 • Borsa de treball

  Les persones interessades a treballar al sistema nacional de salut disposen d'un espai per accedir a les borses de feina de les entitats proveïdores, les agrupacions empresarials sanitàries, altres organismes i empreses relacionades, i els col·legis professionals de les diferents professions sanitàries.