Recursos per a professionals

La Llei disposa les mesures per garantir la prestació de la interrupció voluntària de l'embaràs per part dels serveis de salut i reconeix l'objecció de consciència als professionals sanitaris.

Circuits de derivació

En cas d'IVE quirúrgica, a càrrec del Servei Català de la Salut, les unitats d'ASSIR han de lliurar el full ordinari de derivació per a l'hospital de la XHUP o la clínica privada contractada, i hi han d'indicar la setmana de gestació i la data de l'última menstruació (DUM).

En cas d'IVE per causa mèdica fetal, quan no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació —article 15 b) de la Llei— s'ha d'informar la dona, lliurar-li el sobre amb la informació prèvia i derivar-la a l'hospital de la XHUP preferentment.

En cas d'atenció d'IVE per causa mèdica materna, quan no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació, el servei sanitari que detecta la causa ha d'atendre la dona i derivar-la a l'hospital de la XHUP preferentment.

En cas d'IVE quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida i així consti en un dictamen emès amb anterioritat per un metge o metgessa especialista diferent de qui practica la intervenció, o quan es detecti en el fetus una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un comitè clínic, el servei sanitari que detecta la causa fetal ha d'atendre la dona i derivar-la a l'hospital de la XHUP preferentment i, si el cas ho requereix, s'activa el comitè clínic, perquè emeti el dictamen corresponent.

Responsabilitat professional

Pel que fa a la responsabilitat professional per incompliment de les previsions legals en matèria d'interrupció voluntària de l'embaràs, la pràctica s'introdueix com un delicte nou en els supòsits següents:

  • Si no s'ha comprovat que la dona ha rebut la informació prèvia relativa als seus drets, prestacions i ajuts públics de suport a la maternitat.
  • Si no ha transcorregut el període d'espera establert a la legislació (tres dies).
  • Si no s'han disposat dels dictàmens previs preceptius.
  • Si es practica l'avortament fora d'un centre o establiment públic o privat autoritzat (cas en què es pot imposar la pena en la seva meitat superior).


En aquest cas es preveu una pena de multa de sis a dotze mesos i inhabilitació especial per prestar serveis de qualsevol tipus en clíniques, establiments o consultoris ginecològics, públics o privats, per un temps de sis mesos a dos anys.

Quant a les penes en la resta de supòsits tipificats al Codi penal, queden igual que a la regulació anterior, i s'introdueix la possibilitat d'incrementar la pena en cas de pràctica en un centre no autoritzat o d'haver-se superat la vint-i-dosena setmana de gestació.

INFORMACIÓ RELACIONADA AMB LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS SARS-CoV-2. En el context de pandèmia actual, i en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia establert en la Resolució de 21 de març de 2020 del Servei Català de la Salut, s’estableix que, en el cas d’accedir a la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs regulada a l’article 14 de la Llei orgànica 2/2010, la provisió de la informació prèvia pot ser realitzada de forma telemàtica (via telefònica, videoconferència o correu electrònic), sempre assegurant que la dona embarassada ha rebut, llegit i comprès la informació facilitada.

Data d'actualització:  28.09.2016