Quan es pot sol·licitar?

Segons la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, aquesta intervenció es pot sol·licitar:

A petició de la dona, dins de les primeres catorze setmanes de gestació

En aquest cas, és important la informació per poder decidir de manera autònoma i és obligat el període de reflexió de tres dies fins a la realització de la interrupció. Per rebre aquesta informació, cal dirigir-se a les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), als centres d'atenció primària (CAP), o a les clíniques autoritzades per a la pràctica d'avortaments.

Interrupció per causes mèdiques

  • Cal que no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació sempre que hi hagi un risc greu per a la vida o la salut de la dona embarassada i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per un metge o metgessa especialista diferent de qui la practiqui o dirigeixi. En cas d’urgència per risc vital, es pot prescindir del dictamen.
  • Cal que no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació i sempre que hi hagi risc de greus anomalies en el fetus i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per dos metges especialistes diferents de qui la practiqui o dirigeixi.
  • Quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida i així consti en un dictamen emès amb anterioritat per un metge o metgessa especialista diferent de qui practiqui la intervenció, o quan es detecti en el fetus una malaltia extremadament greu i incurable en el moment del diagnòstic i així ho confirmi un comitè clínic.

Informació específica en cas que la dona sigui menor

En els casos en què la dona tingui setze o disset anys, el consentiment és una decisió exclusiva d'ella, però segons la Llei orgànica actual, cal que almenys la mare, el pare o la persona que la representi legalment estigui informat de la seva decisió i l'acompanyi al centre quan se li practiqui la interrupció de l'embaràs. 

  • Només es pot prescindir d'aquest requisit quan la menor al·legui fundadament que això li provoca un conflicte greu, manifestat en el perill cert de violència intrafamiliar, amenaces, coaccions, maltractaments, o es produeixi una situació de desarrelament o desemparament. En aquests casos, el metge o metgessa encarregat de practicar la interrupció de la gestació ha de manifestar per escrit, i amb la signatura de la dona, que les al·legacions que argumenta són fonamentades i, si escau, pot sol·licitar un informe psiquiàtric, psicològic o d'un professional en treball social.

 

Si la dona té quinze anys o menys sempre necessita el consentiment dels seus pares o representants legals.

Data d'actualització:  28.09.2016