El dret a la prestació sanitària de la interrupció voluntària de l'embaràs en els supòsits i requisits establerts per aquesta Llei està garantit a través de dues opcions d'accés:

Accés públic

S’ha d'anar a un centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva del sistema sanitari públic.

En cas que la interrupció voluntària de l'embaràs sigui a petició de la dona (article 14), a la unitat d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) els professionals sanitaris (especialistes en obstetricoginecologia, infermeria, medicina i psicologia) li donaran la informació necessària, valoraran les opcions disponibles i l’adreçaran al servei més adequat per atendre-la.

Si se sol·licita la interrupció voluntària de l'embaràs per causes mèdiques (article 15), els professionals sanitaris de l’ASSIR derivaran la dona al centre hospitalari de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) de referència o a un centre amb contracte amb el CatSalut, segons el que requereixi la complexitat del cas.

Accés privat

Cal adreçar-se directament al centre sanitari autoritzat per a la interrupció voluntària de l'embaràs. El cost s'ha de pagar i no es té el dret que el Servei Català de la Salut rescabali les despeses.

Informació prèvia a la intervenció

Independentment de l’opció escollida, els professionals sanitaris que atenguin la dona li donaran informació clara, objectiva i comprensible sobre:

  • Els diferents mètodes d'interrupció de l'embaràs, les condicions previstes a la Llei, els centres públics i privats i els tràmits per accedir a la prestació.
  • Les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials de la continuïtat o la interrupció de l'embaràs.

 

Li lliuraran un sobre tancat que conté la informació següent:

  • Les ajudes públiques per a dones embarassades i la cobertura sanitària.
  • Els drets laborals vinculats a l'embaràs i la maternitat, les prestacions públiques per a la cura dels fills, els beneficis fiscals, etc.
  • Centres on es pot sol·licitar informació sobre anticoncepció, sexe segur, i assessorament abans i després de la interrupció de l'embaràs.

 

En els casos d'IVE a petició de la dona (article 14) han de transcórrer els tres dies preceptius des del moment que us lliuren el sobre tancat amb la informació fins a la realització de la interrupció, d'acord amb la Llei orgànica 2/2010.

Quan no se superin les vint-i-dues setmanes de gestació i sempre que hi hagi risc de greus anomalies en el fetus i així consti en un dictamen emès amb anterioritat a la intervenció per dos metges especialistes diferents de qui la practiqui o dirigeixi (article 15 b), a més de la informació anterior, lliuraran a la dona informació escrita sobre els drets, prestacions i ajudes públiques existents de suport a l'autonomia de les persones amb alguna discapacitat.

Per a més informació o assessorament, es pot trucar al 061 Salut Respon.

Data d'actualització:  09.06.2020