Colangiopancreaticografia retrògrada endoscòpica (CPRE)

És una exploració per visualitzar l’aparell digestiu que combina l’endoscòpia alta i la radiologia. Permet explorar el duodè i els conductes biliars i pancreàtics que transporten la bilis i els enzims necessaris per a la digestió. En la majoria dels casos, a més, és terapèutica.

Consisteix a introduir per la boca un tub flexible, anomenat endoscopi, que té una petita càmera a la punta, i fer-lo avançar fins arribar al duodè. Una vegada arriba a aquest punt, es col·loca una sonda a través dels conductes biliars i pancreàtics, en la qual s’injecta un contrast que permet efectuar l’estudi radiològic i aplicar el tractament que calgui.

Per conèixer les causes de símptomes relacionats amb malalties de la vesícula biliar i del pàncrees. Es poden identificar lesions que es poden tractar durant l’exploració. Es poden extreure càlculs, col·locar pròtesis, extirpar pòlips, fer drenatges o altres intervencions.

S’introdueix per la boca el tub flexible amb què s’explorarà el tub digestiu i les vies biliars. Aquesta prova sempre es fa amb anestèsia. Romandreu ingressats durant unes hores, és el que s’anomena hospitalització ambulatòria. Després de la prova, cal estar en observació un mínim de 6 hores. L’endemà podeu reprendre l’activitat normal.

El personal sanitari us informarà sobre la prova, us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us farà signar un document de consentiment informat.

Heu d’estar en dejú 8 hores abans de la prova. Estareu ingressats durant unes hores, és el que s’anomena hospitalització ambulatòria. Si patiu alguna malaltia o al·lèrgia a algun medicament o al contrast, ho heu de comunicar al metge o la metgessa.

Cal que us traieu pròtesis dentals, penjolls, pírcings, rellotges o altres joies, maquillatge o esmalt d’ungles.

Se us administraran medicaments sedants. Per això, el més probable és que no us adoneu del procediment i, quan us desperteu, no recordeu res. Una vegada acabada la prova, cal estar en observació, continuar en dejú i guardar repòs al llit durant un mínim de 6 hores. L’endemà podeu reprendre l’activitat normal.

Les complicacions són molt poc freqüents, entre les quals hi ha la pancreatitis, l’hemorràgia, la infecció, la perforació del budell i alteracions cardiorespiratòries.

Un equip constituït per l’especialista en endoscòpia, infermers i, si escau, l’anestesista. L’equip estarà pendent de vosaltres durant i després de la prova.

L’especialista en endoscòpia interpretarà la prova i n’emetrà un informe.

Quan el metge o la metgessa creu que hi pot haver alguna malaltia relacionada amb la vesícula biliar i el pàncrees.

Aviseu el metge o la metgessa:

• Si creieu que esteu embarassada, ja que caldrà confirmar l’embaràs i valorar la idoneïtat de l’exploració.
• Si doneu el pit, ja que també caldrà valorar la idoneïtat de l'exploració.
• Si preneu algun medicament anticoagulant, com ara el Sintrom, el Plavix o l’aspirina.
• Si patiu alguna malaltia cardíaca o respiratòria.
• Si porteu alguna pròtesi.

Pot ser que, després de fer la prova, el metge o la metgessa decideixi fer proves addicionals. En qualsevol cas, si cal fer més exploracions, no sempre vol dir que s’hagi detectat res anormal, sinó que calen altres tipus d’imatges.

Data d'actualització:  09.01.2018