Estadístiques del programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte

El monitoratge del procés i resultats del programa són un element clau en un programa organitzat i en el procés de monitoratge i de millora contínua de la qualitat. El Programa s'avalua anualment. 

Metodologia de l'avaluació del programa

Seguint les recomanacions de la Guia Europea:

 • En el càlcul dels indicadors de participació s'han inclòs els casos en els que la invitació (la primera carta d'invitació) s'ha enviat durant l'any que s'avalua, independentment de si segones invitacions o la participació s'hagi produït aquell any o el següent. 
 • En el càlcul de la resta d'indicadors (qualitat i positivitat de la prova de cribratge, indicadors relacionats amb la colonoscòpia i els indicadors de detecció de lesions) s'han inclòs els casos que han retornat la prova de cribratge durant l'any que s'avalua, independentment de la data d'invitació o de realització de la colonoscòpia.

En algunes taules els indicadors de participació, procés i resultats es presenta diferenciada en dos grups:

 • Cribratge inicial (primera participació al programa de cribratge). Que es pot subdividir en:
  • Primera invitació (s'inviten al programa per primera vegada).
  • No participants (s’inviten per segona o posterior vegada i que mai han participat). 
 • Cribratge successiu (segona o posteriors participacions). Per a alguns indicadors, aquest grup es divideix en dos subgrups:
  • Regular (≤ 30 mesos des de l'anterior participació).
  • Irregular (> 30 mesos des de l'anterior participació).

Interpretació dels resultats

Per interpretar adequadament els resultats, sobretot quan es comparen territoris o anys,  s'ha de tenir en compte que durant aquest període s'ha produït alguns canvis en el Programa i la seva organització que poden tenir un impacte important en els indicadors:

 • Un dels canvis més significatius va ser el canvi generalitzat del tipus de prova de cribratge, de prova majoritàriament química el 2009 a prova immunoquímica a partir del 2010.
 • Han canviat circuits en alguns territoris.
 • També durant aquest període s'ha anat incorporant progressivament nous territoris, Oficines de cribratge i unitats d'endoscòpia al Programa. Aquestes incorporacions poden explicar una part dels canvis en els indicadors entre els anys. També suposa, entre altres coses, que la relació cribratges inicials/cribratges successius variï en diferents anys o sigui diferent en diferents territoris (en la ronda inicial, tots els cribratges són inicials).

Resultats

Resultats generals 2013

L'any 2013 el Programa van invitar 169.000 homes i dones de 50 a 69 anys i el 47,8% (80.875) van participar (Taula 1a i 1b). Un 5,4% dels participants van tenir un test positiu. En el 90% dels casos en què es va indicar una colonoscòpia per la prova positiva es va fer (4.119 participants) i en el 96,7%, la colonoscòpia va ser completa. Es van detectar 166 càncers colorectals i 1.358 persones amb adenomes d'alt risc. 

Globalment, al 4,4% de les persones a les que es fa una colonoscòpia se'ls detecta un càncer i al 36,4% un adenoma d'alt risc.  

Dels càncer detectats, tres quartes part es diagnostiquen en fases inicials (estadi I i II). 

 

Resultats segons tipus de cribratge: inicial o successiu

A les taules T2a, 2b i 2c es presenten els resultats de l'any 2013 segons el tipus de cribratge (inicial o successiu).

La participació de les persones que es van invitar per primera vegada s'acosta al 50% (Taula 2a). Per altra banda, l'adherència al programa, la participació de les persones que ja han participat anteriorment, és alta i supera el 80%. La majoria de les persones que no han participat en rondes anteriors tampoc participen en la invitació del 2013, si bé n'hi ha un 17% que canvien el comportament i sí que ho fan.

La taxa de positius al test de sang oculta en femta és més alta en el cribratge inicial que en successiu com és d'esperar (6,4% contra 4,6%) (Taula 2b). En sentit invers, i també com és d'esperar, les taxes de detecció de càncers i adenomes són menors en els cribratges successius que en els inicials. Les diferències en aquest dos grups d'indicadors, així com en una millor distribució d'estadis (Taula 2c) en els cribratges inicials, són deguts a l'efecte prevalença de lesions de les persones que es fan el cribratge per primera vegada (cribratges inicials).  

Els valors predictius de diagnosticar una lesió neoplàstica en les persones que es fan colonoscòpia també són menors en els cribratges successius.

 

Resultats segons regió sanitària

A la Taula 3 es presenten els resultats segons regió sanitària amb finalitat descriptiva. Les diferències en les característiques de població (grau d'envelliment, distribució rural/urbà, nivell socioeconòmic, etc) i les diferents fases d'implantació del programa de distribució de cada Regió fa que no sigui possible comparar els resultats presentats.

 

Resultats: evolució 2009-2013

En la interpretació de l'evolució global dels indicadors durant el període s'han de tenir presents els canvis al Programa (nova prova de cribratge, nous circuits) i l'efecte de la incorporació de nous territoris: en primer lloc, en la primera ronda d'un territori quasi tots els cribratges són inicials i, en segon lloc, la proporció de cribratges inicials/cribratges successius varia en diferents anys (amb l'impacte que té en taxes de positivitat i taxes de detecció).

En l'anàlisi evolutiva (taula 4a 4b) sí que és pot veure clarament l'impacte de passar de la prova química (guaiac) a la prova immunoquímica entre els anys 2009 i 2010: explica bona part de l'augment de la participació, la disminució del % de proves de mala qualitat, l'augment del % de casos positius i de les taxes de detecció de càncer però sobretot d'adenomes. Els valors predictius positius per a la detecció de càncer i adenomes disminueixen discretament.

Si s'analitza el període 2010-2013, quan ja només s'utilitza la prova immunoquímica, i deixant de banda el tema de la participació que es comentarà més avall, s'observen fluctuacions menors dels indicadors que responen majoritàriament a la incorporació de nous territoris en diferents anys. 

Els resultats dels indicadors de % de positivitat i taxes de detecció estan determinants, principalment, per les característiques de la prova utilitzada i l'estructura d'edat de la població, factors que no es poden modificar.  En canvi, la participació depèn també i en molt bona part d'intervencions d'informació i promoció del cribratge.

Definicions dels indicadors

Cobertura del Programa

Es calcula de la manera següent: Població diana inclosa al programa d'un territori de referència (n) / Població diana  del territori de referència (n) x 100 

Es defineix la Població diana com la població (homes i dones de 50-69 anys) registrada al RCA amb residència al territori de referència l'any que s'avalua. 

Es defineix com a Població diana inclosa al programa a la població diana d'àrees on el programa ja està implantat, per tant, susceptibles de ser invitades durant la ronda actual. 

 • Participació en el Programa: percentatge d'homes i dones convidades que retornen un test de sang oculta en femta. 
 • Participació en el Programa (test retirat): percentatge d'homes i dones convidades que retiren el test, però no el retornen.
 • Proves inadequats: percentatge de participants que tenen un test inadequat com a resultat final del total de persones que han retornat un test. 
 • Taxa de positius: percentatge de participants amb prova de cribratge positiva del total de persones que han retornat un test adequat. 
 • Taxa d'acceptació de la colonoscòpia: percentatge de participants amb test positiu que es realitzen la colonoscòpia del total de participants amb test positiu i colonoscòpia indicada. S'exclou del denominador aquells casos en què hi ha una contraindicació mèdica per realitzar la colonoscòpia.
 • Taxa de colonoscòpies completes: percentatge de participants en els que en la  colonoscòpia s'ha pogut examinar fins al cec del total de colonoscòpies realitzades. 

 

Classificació dels adenomes segons risc

La classificació actual dels adenomes els classifica en 3 categories: alt risc, risc intermedi i baix risc. La classificació anterior només distingia 2 categories: baix risc (amb els mateixos criteris que la classificació actual) i alt risc (que inclou les categories de risc intermedi i alt actuals). Per tal de permetre la comparació amb anys anteriors i entre Oficines que estan implantant la nova classificació a diferents ritmes, les dades es presenten utilitzant les categories següents:

 • Persones amb adenomes d'alt risc. Inclou l'alt risc de la classificació anterior i l'alt risc i risc intermedi de la nova classificació.
 • Persones amb adenomes de baix risc. Inclou la categoria baix risc de la classificació anterior i de la nova.

Taxa de detecció d'adenomes de baix/intermedi/alt risc: nombre de persones en les que es detecta una lesió de baix, intermedi o alt risc del total de persones que han participat i tenen un test adequat.

En cas de detectar-se més d'una lesió en una mateixa persona, es classifica segon la lesió més greu: 

 • Taxa de detecció de càncer colorectal invasiu: nombre de persones en les que es detecta un càncer colorectal invasiu del total de persones que han participat i tenen un test adequat.
 • Valor predictiu positiu d'adenoma d'alt risc: percentatge de persones en el que es detecta un adenoma d'alt risc del total de persones amb colonoscòpia realitzada. 
 • Valor predictiu positiu de càncer colorectal invasiu: percentatge de persones en el que es detecta un càncer colorectal invasiu del total de persones amb colonoscòpia realitzada. 
 • Valor predictiu positiu de càncer colorectal invasiu o adenoma d'alt risc: percentatge de persones en el que es detecta un càncer colorectal invasiu o un adenoma d'alt risc del total de persones amb colonoscòpia realitzada.
Data d'actualització:  27.07.2018