Tractament de l'autisme

Un cop fet el diagnòstic de TEA, cal fer una planificació del tractament integral, continuat i generalitzat amb els diferents professionals que treballen amb l’infant. El pla terapèutic ha de tenir en compte les necessitats conductuals, educatives, d’intervenció psicosocial, de comunicació i tractament farmacològic, segons la necessitat i de manera individualitzada. També s'hi inclouen intervencions en l'àmbit familiar, amb l'objectiu de proporcionar als pares la informació i les eines adequades per fer front al trastorn, millorar l'adaptació i disminuir l’estrès familiar.

A Catalunya es disposa del Pla d’atenció integral a les persones amb TEA, que facilita l’agrupament de tots els serveis d’atenció a la infància i l'adolescència, com són els serveis de pediatria dels centres d’atenció primària (CAP), els centres de desenvolupament i atenció precoç (CDIAP), els centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), els serveis de neuropediatria hospitalària, les escoles bressol, les escoles d'educació especial i la resta d’escoles, els serveis socials, etc.

TSI Cuida'm

El CatSalut vol tenir especial cura dels pacients d’alta fragilitat i per aquest motiu posa a la seva disposició la TSI Cuida’m.

Algunes persones amb TEA, siguin infants, adolescents o adults poden, en determinats entorns i circumstàncies,  mostrar-se inquietes i tenir alteracions de la conducta, amb possibles problemes de comportament associats que es poden anar incrementant amb el temps. Per aquest motiu, tant a les sales d’espera d’urgències, de consultoris mèdics, o quan se’ls ha de fer alguna prova complementària, aquestes persones requereixen una especial cura i sensibilitat per part dels serveis sanitaris.

La TSI Cuida'm és un document identificatiu que permet a l’equip assistencial reconèixer les persones portadores com a col·lectiu especialment fràgil i vulnerable que necessita d’una atenció preferent, amb sensibilitat envers la seva manera d’entendre el món i processar la informació de l’entorn. Al mateix temps, a aquestes persones se'ls ha de garantir l’acompanyament per part del cuidador, i la intimitat i confidencialitat respecte a la malaltia segons els supòsits previstos en la Llei de protecció de dades.

La targeta substitueix a la TSI habitual i quan la persona la presenta als diferents centres a què acudeix, els professionals detecten de manera immediata l’atenció personalitzada que requereix.

Data d'actualització:  17.03.2021