Acreditació de les titulacions oficials de formació professional obtingudes a Catalunya per poder exercir en països de la Unió Europea (o inclosos dins l'Espai Econòmic Europeu)