• Inici
  • La vida del Comitè. Febrer i maig de 2016

La vida del Comitè. Febrer i maig de 2016

06/06/2016 12:27

Durant aquests mesos, el Comitè ha dut a terme dues reunions plenàries. En la primera, el dia 24 de febrer, es va presentar i aprovar el document Dret a conèixer els orígens biològics i genètics de la persona. També es va aprovar adoptar una posició clarament en contra de la modificació de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica que el Govern d’Espanya va fer l’estiu de 2015.

El CBC considera d’especial transcendència els canvis introduïts en aquesta Llei, pel que significa d’involució i confusió tant entre els professionals sanitaris com en la ciutadania en general, i per això s’han iniciat diverses accions per donar a conèixer el seu parer.

A la segona reunió, l’11 de maig de 2016, el CBC va aprovar dos documents en resposta a cadascuna de les dues sol·licituds que se li havien formulat. La primera tracta de “La publicació de documents clínics de la població reclusa a la història clínica compartida de Catalunya (HCCC)” i la segona, sobre “La possible constitució de farmacioles solidàries als centres de salut”.

En aquest període s’han constituït dos grups nous que han començat els seus treballs. El primer tracta de l’estudi i la valoració del Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els comitès d’ètica de la recerca amb medicaments i el Registre espanyol d’estudis clínics. El segon, sobre l’atenció a les persones en els serveis d’urgències hospitalàries. Està previst que ambdós grups puguin presentar les seves conclusions abans que acabi l’any.

A finals del mes d’abril, també es va fer una jornada de debat per valorar si cal actualitzar la posició del Comitè de l’any 2007 sobre la pertinença del calendari de vacunacions a la infància. El debat en el qual van participar membres del Comitè, responsables del Programa de vacunacions de la Secretaria de Salut Pública i altres experts servirà de punt de partida per a aquesta actualització.