• Imprimeix

Síndrome de fatiga crònica

Encefalomielitis miàlgica

La síndrome de fatiga crònica, també coneguda amb el nom d'encefalomielitis miàlgica, és una malaltia caracteritzada per una fatiga persistent i invalidant davant petits esforços, que no millora amb el repòs. Afecta gent jove, d'entre vint i quaranta anys i sobretot dones. Malgrat no disposar d'estudis de prevalença a la nostra població, en altres països afecta entre el 0,07% i el 0,3% de les persones.

La severitat és molt variable. Hi ha casos en què té repercussions importants sobre les capacitats físiques i cognitives i limita la vida quotidiana dels afectats mentre que en altres poden portar una vida relativament normal. Les persones afectades poden presentar altres símptomes no específics com dolor muscular, falta de concentració i/o pèrdua de memoria o insomni.

Actualment la malaltia s’inclou en el grup de Síndromes de Sensibilització Central, concepte relativament recent que engloba diferents processos com la fibromiàlgia, l’intestí irritable o la sensibilitat química múltiple, entre altres, i que es caracteritzen per una hiperexcitabilitat i hipersensibilitat, és a dir, una activació i resposta desmesurada del sistema nerviós davant fàrmacs, estrès, infeccions, productes químics, ...  i que es manté en el temps malgrat la desaparició de l'estímul que l'ha desencadenat. Tots aquests processos comparteixen nombrosos símptomes com la fatiga que no es recupera amb el repòs, el dolor generalitzat, les alteracions cognitives (com la dificultat de concentració, la lentitud mental i la pèrdua de memòria), el son no reparador o alteracions gastrointestinals, sempre sense una causa detectable que aparentment les justifiqui. Sovint coincideixen varis d’ells en la mateixa persona.

En el marc del Pla de salut, i en col·laboració amb experts i les associacions de pacients, s’ha acordat un Pla operatiu per al maneig dels malalts de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple. 

 

Malgrat que no es coneix encara la causa de la síndrome de fatiga crònica, s'està investigant activament. Es pensa que aquesta malaltia pot estar provocada per una combinació de factors físics i psicològics, entre els quals hi ha les infeccions virals o bacterianes, vivències negatives o traumàtiques recents, estrès mental, depressió o deficiències nutricionals.

El símptoma més característic és el cansament i la fatiga intensa que no desapareix amb el descans i que limita les activitats diàries. La fatiga ha de durar més de sis mesos perquè el diagnòstic quedi confirmat.

Altres símptomes comuns són:

 • Dolor a les articulacions i músculs.
 • Debilitat muscular.
 • Dificultat per concentrar-se i pèrdua de memòria.
 • Mal de cap.
 • Formigueig que afecta sobretot les mans.
 • Trastorns digestius.
 • Mal de coll.
 • Trastorns del son (sensació de cansament en despertar).
 • Trastorns de l'estat d'ànim (depressió, ansietat, irritabilitat).
 • Dolor als ganglis limfàtics.


Les persones malaltes alternen períodes en què els símptomes s'alleugen amb altres en què empitjoren.

No hi ha una prova específica per diagnosticar la síndrome de fatiga crònica.

El diagnòstic és bàsicament clínic, és a dir, és un professional mèdic coneixedor de la malaltia qui el fa en base als símptomes, la història clínica, l'exploració física i les proves de laboratori, tècniques d'imatge i valoració psiquiàtrica, depenent de cada cas, per tal d'excloure altres causes i malalties que també donen símptomes semblants.

No hi ha encara un tractament capaç de curar la síndrome de fatiga crònica. Fins ara, l'objectiu és millorar els símptomes de la malaltia per poder gaudir d'una qualitat de vida millor, amb les menors limitacions possibles en les activitats de la vida diària.

Un bon diagnòstic i una bona informació són la base inicial del tractament, que pot anar acompanyat de:

 • Fàrmacs (analgèsics, antidepressius, medicaments per a l'ansietat).
 • Exercici físic adaptat.
 • Suport psicològic (si s'escau).
 • Tècniques de relaxació.
 • Evitar l'estrès tant físic com emocional.


Aquestes mesures poden ajudar a la major part dels afectats, encara que la resposta individual als tractaments és molt variable.

 

Unitats hospitalàries especialitzades en fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica

Actualment, Catalunya disposa de divuit unitats hospitalàries especialitzades en fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica, que donen suport als professionals de l'atenció primària en el procés diagnòstic i terapèutic de les persones afectades amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

En determinades circumstàncies el metge o metgessa d'atenció primària farà la derivació del pacient a aquestes unitats especialitzades per ampliar el procés del diagnòstic o del tractament.

Síndrome de fatiga crònica
Data d'actualització:  19.09.2018