• Imprimeix

Característiques del sistema

Activitats acreditables

Definició de formació continuada:

Entenem com a formació continuada el procés d'ensenyament i aprenentatge que comença un cop s'han finalitzat els estudis de grau o d'especialització i que té com a finalitat mantenir o millorar la competència professional.

Les activitats de formació continuada no pretenen l'obtenció d'una nova qualificació o diploma, per tant, queden excloses del sistema d'acreditació les activitats de formació reglada com Diplomes universitaris, Postgraus, Màsters, Doctorats i similars que són activitats formatives de l'àmbit i competència universitària.

La matèria de què tracti l'activitat formativa i el seu nivell de complexitat ha de ser adequada al col·lectiu al qual va dirigida.

Les activitats formatives poden respondre tant a demandes socials, científiques, professionals, com de les institucions i organitzacions sanitàries.

Activitats incloses en el sistema d’acreditació:

El continguts que s’admeten per a l’acreditació d’activitats són:

• Salut Pública.
• Salut Laboral (la formació en prevenció de riscos laborals només s’acreditarà quan vagi dirigida als professionals d’aquesta  disciplina o àrea professional).
• Investigació.
• Pràctica Clínica.
• Gestió Sanitària i Qualitat.
• Docència.
• Programes informàtics específics: per a la investigació sanitària per a l'ús dels sistemes d'informació del sector salut.
• Estrès/autocontrol i orientació psicològica per la cura i atenció del pacient.

En el cas de programes de màster o postgrau, els mòduls que els composen podran acreditar-se independentment de manera excepcional, quan compleixin els següents requisits:

• La inscripció sigui oberta, és a dir, el grup de participants al mòdul no són únicament els inscrits al títol oficial reglat. 
• La durada del mòdul no superi les 100 hores. 
• Que al diploma/certificat s'especifiqui que forma part d'un programa màster o d'especialització.

L'acreditació només serà vàlida per aquelles professions i professionals sanitaris descrits a la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (veure taula professions). Si, ocasionalment, hi participen altres col·lectius no sanitaris, aquests no podran rebre un certificat amb crèdits de formació continuada de les professions sanitàries, sí que podran obtenir un certificat amb les hores de l’activitat, però en cap cas ha d’aparèixer el logotip del Consell ni els crèdits atorgats.

Activitats excloses del sistema d’acreditació:

> Residents. Tal com estableix la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (BOE núm. 280 de 22.11.2003) en el seu article 20, queden excloses del sistema d'acreditació, aquelles activitats formatives dirigides a residents, entenent que la formació continuada s'inicia un cop s'ha finalitzat la formació especialitzada.

> Matèries no acreditables:

• Informàtica bàsica i general.
• Idiomes (en qualsevol dels seus nivells).
• Continguts de formació reglada. 
• Activitats d'autoajuda d'estrès/autocontrol i orientació psicològica per a la cura i atenció del mateix professional.
• Enfocades a la gestió empresarial i/o el negoci (activitats de màrqueting).
• Matèries de coneixement no acceptades per la comunitat científica per manca d'evidència científica.

> Durada. Queden excloses d’aquest sistema d’acreditació aquelles activitats que tinguin una durada de més de 100h.

Com s’avaluen les sol·licituds

Les sol·licituds d’activitats que compleixen els criteris d’inclusió per a la seva acreditació, s’avaluen segons dos criteris:

• La seva durada o Factor d’extensió (FE)
• La qualitat del seu disseny o Factor de qualitat (FQ)

Nombre de crèdits atorgats = FE x FQ

Factor d’extensió
Segons la durada de l'activitat formativa s'aplica un factor de correcció:

FE = nombre d'hores x factor de correcció / 10

El factor de correcció per trams de durada és el següent:

< 20 hores x 1,1
21 a 40 hores x 1,0
41 a 80 hortes x 0,9
81 a 100 hores x 0,7

Factor de qualitat
El FQ es valora a través d’avaluadors externs, experts en formació continuada i docència, que assignen una puntuació a partir de 5 criteris de qualitat:

• L’adequació de la justificació (es multiplica per 2).
• La qualitat dels objectius de l’activitat (es multiplica per 1).
• L’adequació dels recursos humans i materials (es multiplica per 1).
• L’adequació de la metodologia docent (es multiplica per 1,5).
• El tipus d’avaluació que està prevista (es multiplica per 1,5).

Els avaluadors són designats pels Consells Tècnics i han d'estar formats específicament en l'avaluació d'activitats de formació continuada del Consell Català de FC de les Professions Sanitàries.

Cada activitat serà avaluada per un mínim de tres avaluadors, o un màxim de cinc si així es requereix.

El factor de qualitat ha d'arribar a assolir un valor ≥1 per tal que l'activitat pugui ser acreditada.

Com s'avalua el factor de qualitat? (PDF) 

Relació amb els patrocinadors

Normes de patrocini comercial (PDF) 

L'organitzador/proveïdor és totalment responsable de la planificació i dels continguts de l'activitat que sotmet a acreditació i , en cap cas, les aportacions en concepte de patrocini han de condicionar:

- La independència dels continguts. El proveïdor ha de garantir que els continguts del programa de l'activitat siguin independents.

- La independència dels ponents. La selecció dels ponents no pot estar condicionada per les aportacions del patrocinador. Altrament, caldrà que es doni a conèixer qualsevol tipus de relació entre els ponents i el patrocinador (declaració de conflicte d'interessos).

- El control de la publicitat. El proveïdor es responsable dels continguts dels materials de promoció de l'activitat.

- La presència de logotips comercials. El nom del patrocinador comercial només pot constar en els materials promocionals i en els programes, però no en els materials docents. Així mateix, en tots els materials promocionals i docents, no és pot fer menció de cap producte comercial concret.

Condicions d'ús del logotip

El logotip del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries només es pot utilitzar un cop rebuda la comunicació on és notifica que l'activitat docent ha estat acreditada, tant en la publicitat com en els certificats.

En cap cas es pot utilitzar el logotip del Consell sense estar vinculat de forma inequívoca a una activitat acreditada concreta. Ni tampoc es pot utilitzar associat genèricament a un llistat d'activitats, ni lligat a la imatge corporativa de patrocinadors i/o proveïdors. No es poden sumar crèdits d'activitats acreditades per separat per formar una nova "activitat" amb nom diferent.

En els diplomes/certificats cal que hi consti almenys les següents condicions:

 

Aprovat per la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud per a totes les Comunitats Autònomes, gener 2006.
El CCFCPS recomana que als diplomes/certificats lliurats en les activitats de formació continuada acreditades s'hi faci constar que els crèdits atorgats a l’activitat són independents de la seva valoració com a mèrit professional.
 

Auditories

Les activitats acreditades podran ser auditades en qualsevol moment per la Secretaria Tècnica del Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries, mitjançant el procediment reglat.

L'auditoria ha de servir per verificar el grau d'adequació del desenvolupament i execució de l'activitat segons la proposta formal sotmesa pel proveïdor a través del formulari, amb l'objectiu de comprovar el compliment dels criteris de qualitat exigits.

Durant el període de dos anys, l'organitzador/proveïdor ha de tenir disponible la informació relativa a:

  • Programa definitiu (han de constar les dates, lloc de realització i horari definitiu).
  • Llistat de participants.
  • Relació de participants als quals se'ls ha expedit el diploma o certificat.
  • Sistema de control d'assistència / participació (còpia del model utilitzat i complimentat pels participants).
  • Model del full d'inscripció.
  • Llistat de professors.
  • Material didàctic entregat als alumnes.
  • Model d'avaluació emprat: de l'activitat, dels continguts, dels tutors...
  • Model de diploma emès.

Les auditories poden ser de dos tipus:

- Documentals: quan la secretaria tècnica sol·licita a l'entitat proveïdora, després de la celebració del curs, qualsevol document que serveixi per comprovar la coincidència entre el que s'ha sol·licitat i el que s'ha realitzat.

- In situ: quan la secretaria tècnica confirma, a la seu del proveïdor o en el lloc de realització de l'activitat, la coincidència entre la informació de la sol·licitud i el seu desenvolupament.

Càlcul dels crèdits per als docents

El càlcul del nombre de crèdits del professor s’ha de fer segons la següent fórmula:

1) Núm. crèdits activitat / Núm. hores activitat = α 

2) α x Núm. hores docents professor = β

3) β + 50% de β = Núm. crèdits del professor

A tall d’exemple, el nombre de crèdits d’un professor que participa en una sessió de dues hores d’una activitat de 20 hores acreditada amb 2,5 crèdits serà, arrodonit a un decimal, de 0,4 crèdits.

Per tal d’evitar confusions, aconsellem que al diploma/certificat dels docents corresponent hi figuri:

Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb: X crèdits del professor.

EN LES ACTIVITATS A DISTÀNCIA, PEL CÀLCUL DEL NOMBRE DE CRÈDITS DE PROFESSOR, ES CONTEMPLEN DUES FUNCIONS DOCENTS:

1. L’AUTOR DE MATERIALS DOCENTS: es consideraran les hores del professor aquelles hores estimades de durada per a l’alumne en el tema/mòdul preparat pel professor a qui s’atorguen els crèdits.

2. EL TUTOR: es consideraran les hores del tutor aquelles on el tutor prengui un paper actiu de dinamitzador, facilitador, guia - orientador, moderador i expert de l’acció formativa.

Data d'actualització:  03.11.2015