Programa "A la feina, alcohol i drogues 0,0"

alcohol00

El consum d’alcohol i altres drogues interfereix en el bon clima laboral i pot afectar la seguretat i la salut dels treballadors mateixos i la dels altres, i també la productivitat. El programa pretén:

 • Augmentar la consciència dels empresaris sobre la necessitat de desenvolupar protocols d’actuacions i d’establir una política clara sobre el consum d’alcohol i drogues en l’àmbit laboral.
 • Augmentar el coneixement entre els treballadors sobre la manera en què, en relació amb l’alcohol i les drogues, poden gaudir d’una vida més saludable i encoratjar-los perquè en canviïn el consum, si cal.

En relació amb els treballadors, l’objectiu és conscienciar-los sobre els riscos del consum d’alcohol i altres drogues abans d’anar a treballar o durant la jornada laboral. Especialment quan es desenvolupen tasques que comporten risc per a tercers, com per exemple la conducció d’algun vehicle, el maneig d’eines i maquinària o en feines amb treballs en llocs elevats o en línies elèctriques d’alta tensió i funcions de responsabilitat directa sobre la seguretat i la salut d'altres persones, així com en treballs que impliquen presa de decisions en temes econòmics, tasques d’imatge corporativa o d’atenció al públic.

El programa posa a disposició una guia per implementar-lo i diferents eines de conscienciació, com ara un díptic informatiu, un pòster o una videocàpsula, i la calculadora en línia que permet saber de manera anònima el consum propi d’alcohol, i també dona consells personalitzats.

 

Aspectes clau per a l’empresa per a la implementació adequada del programa: 

 • Establir un consens tots els agents sobre una política d’empresa per prevenir problemes a la feina relacionats amb l’alcohol i les altres drogues que vagi dirigida a tots els treballadors sense excepció.
 • Orientar el programa d’ajuda als treballadors, respectant els principis de confidencialitat.
 • Incloure-hi accions que vagin des de la prevenció a la provisió de suport i la derivació a un tractament per als treballadors amb problemes, i sobretot dur a terme una definició de mesures de reinserció dins de l’empresa per a tots els afectats. Establir sinergies i col·laboracions amb els serveis de prevenció, mútues, centres de tractament públics i/o privats, per tal de poder adreçar-hi els treballadors amb problemes de consum d’alcohol i altres substàncies.
 • Donar temps als treballadors per a la presa de consciència i el canvi de comportament abans de la posada en marxa del programa.
 • Analitzar i identificar els factors o situacions de risc presents a cada lloc de treball que, juntament amb factors personals, poden agreujar els problemes de consum d’alcohol i drogues. També els factors de protecció.
 • Dotar el servei mèdic, la cadena de comandament i els tècnics de prevenció dels coneixements i habilitats suficients que els permetin identificar precoçment qualsevol situació d’aquest tipus i intervenir-hi de manera eficaç.

 

A la feina, alcohol i drogues 0,0

 • No beveu alcohol ni prengueu drogues abans de la jornada laboral ni durant la jornada. Fer-ho pot afectar la capacitat per realitzar les tasques, pot incrementar els riscos i pot afectar la seguretat d’un mateix i la dels altres. Qualsevol consum d’aquestes substàncies durant la feina, en especial si hi ha risc per a tercers, es pot considerar un consum de risc.
 • Avalueu si esteu en una situació de risc.

Cal esbrinar si es compleix algun dels criteris següents:

 • Consumiu alcohol i drogues a pesar de conèixer que la vostra feina comporta riscos per a qui la desenvolupa o per als altres, per exemple, en el cas de conducció de vehicles, utilització de maquinària perillosa, treballs en llocs elevats o treballs amb línies elèctriques d’alta tensió.  
 • Alguna vegada heu faltat a la feina o hi heu arribat tard o sota els efectes del consum de la nit anterior.
 • Heu tingut problemes a la feina a causa de l'alcohol i les drogues, com per exemple, accidents, con­flictes amb els companys o amb els comandaments i sancions relacionades.
 • En consumiu i agafeu el cotxe o la moto per anar a la feina.
 • Consumiu de manera freqüent grans quantitats d’aquestes substàncies, fins i tot encara que sigui només els caps de setmana.
 • Us proposeu no consumir-ne però acabeu fent-ho la majoria de les vegades i en situacions de risc.
 • Els amics, companys de feina, persones de la família o algun professional de la salut ha mostrat preocupació pel vostre consum d’alcohol i/o altres drogues.

Feu salut!

 • Fora de la feina procureu consumir alcohol i drogues tan poc com sigui possible i no ho feu en circumstàncies en què està contraindicat, limitat o prohibit, per exemple, en el cas de dones embarassades, en la conducció d’algun vehicle, en el maneig d'eines o maquinària, o si es pren alguna medicació o es pateix una determinada malaltia.

Intenteu seguir hàbits de vida i actituds saludables: fer canvis en l’alimentació, beure molta aigua i fer exercici us ajudaran a sentir-vos millor, com també planificar activitats diferents que us allunyin dels llocs o circumstàncies on acostumeu a consumir les substàncies.

 • Demaneu ajuda si la necessiteu

És possible que, per por a les conseqüències, us costi parlar sobre problemes relacionats amb l'alcohol o les drogues. Cal que recordeu que teniu dret a rebre ajuda de manera con­fidencial per part dels professionals de la salut. Teniu a l’abast diverses opcions sobre això i cal que valoreu la que millor s’adapta al vostre cas:

 • Consulteu els professionals del servei de prevenció de l’empresa, que us poden ajudar i aconsellar, garantint la confidencialitat, en relació amb temes de salut tant d’àmbit general com laboral. No cal que us espereu a la propera revisió periòdica, demaneu-los una visita com més aviat millor.
 • Si ho preferiu, també podeu anar al vostre centre d'atenció primària i, en cas de possible dependència, al centre d'atenció i seguiment de les drogodependències (CAS) de la vostra zona per tal de rebre un tractament especialitzat.

 

Més informació: 

Alcohol i treball (díptic informatiu)

Calculadora de risc d'alcohol laboral

Línia verda. Servei d’informació, orientació i acollida permanent sobre drogodependències. Truca al 900 900 540 (servei 24 hores). 

Sistema d'emergències mèdiques 061 Salut Respon. 

Busques ajuda?

Per altres dubtes i consultes:

Envia un correu electrònic a alafeina00@gencat.cat o truca al 935513604.

 

 

 

Abans d’iniciar el programa és important sensibilitzar tots els agents de l’empresa, és a dir, els empresaris, directius, comandaments, representants dels treballadors i els mateixos treballadors, sobre els riscos associats al consum d’alcohol i de drogues per a la salut i a l’àmbit laboral.

La participació dels treballadors en la promoció de la salut a l’empresa és molt important. D’ells també depenen la priorització, l’èxit i la continuïtat de les accions així com el bon desenvolupament del programa.

Com s’ha de fer?

 • Facilitar informació als treballadors sobre els riscos relacionats amb el consum d’alcohol i drogues i les seves conseqüències sobre la salut i el benestar dels individus a partir de missatges de caire positiu en pòsters, fulletons, etc.
 • Explicar la política d’alcohol i drogues 0,0, els acords presos amb els representants dels treballadors i les accions que es duran a terme a l’empresa que hi estan relacionades.
 • Oferir formació per a la detecció i la intervenció a les persones que, per la seva posició a l’empresa, puguin desenvolupar un paper clau en la implementació del programa.
 • Posar en coneixement dels treballadors l’existència i la disponibilitat de tractament i assistència a través d’especialistes interns o externs a l’empresa.

 

MATERIAL DE SUPORT: 

 

En aquesta segona etapa es desenvolupen accions específiques per fomentar hàbits saludables a la feina relacionats amb l’alcohol i altres substàncies que poden produir dependència. Es fonamenta en els tres punts clau que es descriuen tot seguit.

 • PUNT 1. Elaboració d’un protocol exhaustiu i transparent:

El protocol ha de detallar tots els punts, especialment els següents més sensibles:

  1. Control: qui n’ha de fer el control, què s’ha de fer davant d’un resultat positiu, què s’ha de fer davant de la negació a fer-se el control en un determinat cas.
  2. Sancions: quines sancions s’han d’aplicar en cas de successius positius d’un cas determinat.
  3. Derivació per a tractament: com s’ha de fer, qui l’ha de fer i quan s’ha de fer.
  4. Mesures de reinserció.

 

 • PUNT 2. Formació:
  1. Formació per a tots els treballadors sobre els riscos del consum d’alcohol i drogues i els efectes sobre la seva salut i el benestar i sobre la política específica.
  2. Formació en habilitats i suport continuat dels comandaments o responsables del servei de prevenció, que pel seu rol poden ser persones clau per implementar el programa.
  3. Implicació i formació dels professionals del servei de salut laboral, mútues o serveis de prevenció.

Aquests han de conèixer que l’empresa ha posat en marxa un programa d’alcohol i drogues 0,0 i han de poder aplicar eines de detecció precoç i intervenció breu orientades a reduir-ne els consums de risc en el marc dels reconeixements mèdics periòdics de salut. També han de poder adreçar els treballadors a serveis especialitzats, si cal.

 

 • PUNT 3. Controls:

En cas que dins de la política de l’empresa s’acordi establir sistemes de control in situ, aquests han d’estar subjectes als requisits següents:

  1. Les proves de control han d’estar acordades i consensuades en el marc de la política per tots els agents implicats i tots els treballadors, i han de definir:
 • A qui s’han d’aplicar: tots els treballadors o col·lectius específics que pel tipus de treball que desenvolupen poden patir situacions de risc per a un mateix o per a tercers (conducció, maneig de maquinària, treball en llocs elevats, responsabilitat sobre la seguretat i salut dels altres, etc.).
 • Com s’han d’aplicar: aleatòriament, de manera planificada en cas d’incident o sospita.
  1. Les proves han de respectar les garanties de confidencialitat.
  2. Les proves han de disposar d’una garantia de qualitat tècnica.

 

 

En aquesta tercera etapa, l’avaluació del programa és un punt fonamental per tal de consolidar-lo i fer-hi millores.

La recopilació de dades abans i després que es portin a terme les accions facilita informació valuosa sobre l’efectivitat de les intervencions. Aquesta recopilació també pot proporcionar informació sobre l’objectiu que es vol assolir, les accions que cal dur a terme des del principi i els canvis que es poden introduir al llarg del procés.

Entre els indicadors més importants que s’han de recollir, a part dels de cobertura, són els d’impacte: nombre d’accidents i incidents relacionats, baixes laborals, absències injustificades, etc.

 

PROJECTES RELACIONATS: