Recomendaciones para la contratación de una empresa de control de plagas

 • Quan es contracta una empresa de control de plagues es contracta un servei que ha d'adoptar les mesures més adequades per prevenir o controlar la plaga, i no es contracta forçosament una aplicació de plaguicides;
 • L'empresa ha d'estar inscrita en el Registre oficial d'establiments i serveis plaguicides per fer tractaments de desinsectació i desratització (Departament de Salut);
 • Només es poden utilitzar els plaguicides registrats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat i Consum;
 • El personal que realitza les aplicacions ha de tenir el carnet d'aplicador de tractaments DDD, que lliura el Departament de Salut; i el personal auxiliar del tractament ha de tenir el de nivell bàsic, i
 • El responsable de l'aplicació us ha d'informar prèviament del tractament que realitzarà, especialment, del termini de seguretat que cal respectar i de la necessitat de ventilar el local abans de tornar-lo a utilitzar. Us ha de lliurar un document on ha de constar, com a mínim, la informació següent:
 1. les dades de l'empresa que realitza el tractament (nom i número d'inscripció en el Registre d'establiments i serveis plaguicides).
 2. identificació de la superfície o del local que cal tractar.
 3. especificació de la plaga que cal tractar.
 4. plaguicides utilitzats: nom, número de registre i quantitat aplicada.
 5. tipus de tractament i tècnica d'aplicació del plaguicida.
 6. mesures de precaució i seguretat que s'han de prendre després de l'aplicació.
 7. termini de seguretat.
 8. data i hora d'inici i acabament del tractament.
 9. nom i signatura del responsable tècnic i data d'expedició del seu carnet d'aplicador de nivell qualificat.
Data d'actualització:  17.12.2010