Aquest document és fruit del treball conjunt del Departament de Salut, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. És el resultat del consens i la col·laboració entre els tres organismes, amb esperit de continuïtat, per desenvolupar el Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.

L'article 29 de l'esmentat Decret estableix que les instal·lacions de piscines han de disposar d'unes normes de règim intern per als usuaris. Per tal de facilitar la tasca dels responsables de les piscines d'ús públic, hem elaborat una proposta de normes de règim intern, en què s'ha tingut especial cura de tots els aspectes relacionats amb la seguretat dels usuaris. Les normes de règim intern que us presentem són un model bàsic que pot ser útil com a punt de partida, però que caldrà adequar a cada instal·lació.

Model de normes de règim intern

És obligatori:

• Dutxar-se abans del bany.

• Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.

• Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.

• Respectar els altres usuaris.

• Fer ús de les papereres.

• Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers destinats a jocs i a bany públic.

• Parar atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa a l'ús de trampolins, palanques o tobogans, així com als que fan referència a la profunditat.

• Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que els mantingui el cap fora de l'aigua.

No es permet:

• L'entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d'una persona adulta.

• Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament a aquest fi.

• L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigall.

• Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a la zona de platja i al solàrium.

• Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de portar protectors específics per al calçat.

• Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais establerts per a aquest fi.

• Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s'ha de circular caminant.

• Els jocs perillosos dins de l'aigua, com ara enfonsar una altra persona.

• Utilitzar els trampolins fora dels espais i horaris reservats.

• L'accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses. En cas de dubte, la Direcció podrà exigir la presentació d'un certificat mèdic.

Es recomana:

• Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la profunditat és suficient i que no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.

• L'ús de sabatilles de bany.

• Nedar sempre per la dreta en els carrers.

• No travessar els carrers, ja que es pot interrompre l'activitat d'altres usuaris.

• Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l'aigua o a l'entorn de la piscina.

• No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per a ells.

• Esperar un mínim de dues hores abans de banyar-se, després d'un àpat.

• No entrar de cop a l'aigua en banyar-se per primera vegada, després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.

Piscina climatitzada

És obligatori:

  • L'ús del casquet de bany.

Piscina d'estiu

No es permet:

• La utilització d'aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d'ús comunitari.

Es recomana:

• Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona d'estada, si es vol prendre el sol.

• Dutxar-se abans d'entrar a la piscina, si s'ha pres el sol o s'ha fet exercici intensament.

• Que, si voleu prendre el sol, ho feu moderadament i entreu a l'aigua progressivament.

Vestidors

La Direcció de la instal·lació no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats als vestidors.

És obligatori:

• Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.

Es recomana:

• Utilitzar sabatilles de bany.

• Eixugar-se bé després de la dutxa, un cop acabada la sessió de bany, per evitar infeccions.

Normes per a la instal·lació

• Cal senyalitzar la prohibició de tirar-se de cap quan la profunditat no ho permeti.

• Les piscines tenen un aforament màxim limitat d'acord amb la seva utilització en les diverses franges horàries. A aquest efecte, cada instal·lació ha de disposar d'un rètol indicatiu dels aforaments màxims.

• Cal indicar les profunditats dels vasos.

• Cal indicar els horaris de realització de les diverses activitats i senyalitzar les zones acotades.

• Cal indicar la ubicació de la farmaciola i de la infermeria.

Cal indicar les zones on no està permès portar calçat de carrer.

Data d'actualització:  22.04.2014