Una vida saludable no depèn només dels nostres hàbits, sinó també de les condicions del medi en què vivim, que tenen un paper rellevant en diverses afeccions i malalties contemporànies i, per extensió, en el benestar i la qualitat de vida de la societat.  Per això, els especialistes en salut ambiental analitzen, corregeixen, controlen i promouen mesures per prevenir aquells factors del medi que potencialment poden afectar de forma adversa la salut de les generacions actuals i futures, com ara els que estan relacionats amb la contaminació atmosfèrica, la qualitat de l'aigua destinada al consum humà, la temperatura, l'exposició a determinades radiacions, agents químics, residus o plagues, entre altres.