Qüestionari de benestar emocional i social

1. S’avalua periòdicament l’exposició dels treballadors als riscos psicosocials en el lloc de treball?
2. Es facilita als treballadors la informació necessària sobre la seva tasca, els recursos que tenen per desenvolupar-la i els mitjans amb que compten?
3. S’afavoreix la participació activa dels treballadors en l'empresa?
4. Els treballadors poden conciliar la vida personal amb la laboral? (horari flexible, pauses, permisos, ...)?
5. Es reconeix l’esforç als treballadors de forma adequada a les seves expectatives?
6. El personal pot organitzar-se la pròpia feina?
7. Es faciliten espais de trobada informal entre els treballadors?
8. S’afavoreix el treball en equip entre els professionals?
9. Es participa en activitats de la comunitat (barri, poble, ciutat) on està situada la PIME?
10. Es fan accions solidàries amb les ONGs /entitats de tercer sector (socials) de l’entorn?
11. S’afavoreix el bon clima laboral (actitud empàtica, etc)?