La participació dels treballadors

participacio_treballadors

Per aconseguir un entorn laboral saludable cal el compromís de la direcció i dels càrrecs intermedis conjuntament amb la participació dels treballadors. L’enfocament per aconseguir acords s’ha de centrar en les persones, les necessitats, les preferències i les actituds del col·lectiu de l’empresa. 

Abans de començar

El programa ha d’adaptar-se a les característiques particulars dels llocs de treball i ha d’assegurar que els treballadors disposin de temps per participar-hi.

És important seguir les recomanacions següents per dur a terme els programes de promoció de la salut a l’empresa amb èxit:

 • Definir bé els objectius per obtenir els resultats esperats.
 • Establir indicadors fàcils d’avaluar.
 • Assenyalar el caràcter voluntari, no obligatori, de la participació dels treballadors en el programa.
 • Establir els terminis del programa: programa anual, semestral, trimestral, etc.
 • Definir el sistema de funcionament: la manera d’inscriure-s’hi, els requisits per participar-hi, si l’activitat està subvencionada o no, etc.
 • Saber quins són els responsables de la comunicació i la posada en marxa de l’activitat. Proposar treballadors que dinamitzin els programes.
 • Definir quines eines s’han d’utilitzar i el calendari, en cas de necessitar-lo.
 • Conèixer els recursos dels quals es disposen i els que es necessiten.
 • Conèixer els costos i beneficis del programa.

Una vegada definits aquests aspectes, el següent pas és informar els treballadors de les accions i els terminis previstos. I donar a conèixer les persones encarregades del projecte, les persones dinamitzadores i els canals de comunicació i participació.

La comunicació es pot realitzar de diverses maneres depenent del nombre de treballadors que hi ha a l’empresa:

 • Microempreses: menys de 10 treballadors.
 • Empreses petites: fins a 49 treballadors.
 • Empreses mitjanes: fins a 249 treballadors.

En microempreses cal dur a terme una reunió informal amb els treballadors, i és important adaptar aquesta reunió a tots els treballadors consensuant-ne el dia i l’hora. Els passos que cal seguir a la reunió són els següents: 

 

PAS 1. Explicació del projecte.

Exposar el projecte de l’empresa saludable als treballadors, i comentar les oportunitats de millora que presenta l’empresa i quins aspectes es considera que ja estan bé. En definitiva, exposar la situació actual de l’empresa. La informació que s’ha de facilitar a tots els treballadors ha de ser directa i clara, amb els aspectes següents:

 • Una descripció sobre el que es vol dur a terme: objectius i resultats esperats.
 • El caràcter voluntari, no obligatori, de la participació dels treballadors en el programa.
 • Els terminis: si és un programa trimestral, semestral, anual.
 • El sistema de funcionament: la manera d’inscriure-s’hi, els requisits per participar-hi, si l’activitat està subvencionada o no, els terminis per apuntar-s’hi, etc.
 • Qui són els responsables de la comunicació i la posada en marxa de l’activitat així com els dinamitzadors.

 

PAS 2. Presentació dels programes.

Es presenten els diferents programes amb els quals es podria treballar, se’n fa una descripció breu, i s’explica en què consisteix cada un, com seria la participació dels treballadors, etc.

 

PAS 3. Decisió sobre el programa a dur a terme.

Es pot fer de dues maneres. La més recomanable és que a la mateixa reunió tots els treballadors donin la seva opinió i, mitjançant el diàleg i el debat, s’arribi a un acord entre tots sobre quin programa és el més adequat. Una altra opció és que els treballadors disposin d’un temps determinat per pensar-s’ho i s'estableixi un sistema de comunicació per exposar quin és el programa que prefereixen. Es pot fer una nova reunió o comunicar-ho per escrit.

Si l’empresa té un nombre de treballadors considerable, primer de tot s’ha de dur a terme una reunió entre una persona representant de recursos humans, representants dels diferents departaments de l’empresa i els representants dels treballadors, perquè aquests després transmetin la informació a la resta dels treballadors. El contingut de la reunió ha de ser el mateix que en el cas de les microempreses. Si l’empresa té un nombre important de treballadors, per tal de fomentar la participació activa, es poden generar diferents grups de participació i de treball.

El procés a seguir ha de ser el mateix que en el cas de les microempreses.

PAS 1. Explicació del projecte.

Exposar el projecte de l’empresa saludable als treballadors, i comentar les oportunitats de millora que presenta l’empresa i quins aspectes es considera que ja estan bé. En definitiva, exposar la situació actual de l’empresa. La informació que s’ha de facilitar a tots els treballadors ha de ser directa i clara, amb els aspectes següents:

 • Una descripció sobre el que es vol dur a terme: objectius i resultats esperats.
 • El caràcter voluntari, no obligatori, de la participació dels treballadors en el programa.
 • Els terminis: si és un programa trimestral, semestral, anual.
 • El sistema de funcionament: la manera d’inscriure-s’hi, els requisits per participar-hi, si l’activitat està subvencionada o no, els terminis per apuntar-s’hi, etc.
 • Qui són els responsables de la comunicació i la posada en marxa de l’activitat així com els dinamitzadors.

 

PAS 2. Presentació dels programes.

Es presenten els diferents programes amb els quals es podria treballar, se’n fa una descripció breu, i s’explica en què consisteix cada un, com seria la participació dels treballadors, etc.

 

PAS 3. Decisió sobre el programa a dur a terme.

Es pot fer de dues maneres. La més recomanable és que a la mateixa reunió tots els treballadors donin la seva opinió i, mitjançant el diàleg i el debat, s’arribi a un acord entre tots sobre quin programa és el més adequat. Una altra opció és que els treballadors disposin d’un temps determinat per pensar-s’ho i s'estableixi un sistema de comunicació per exposar quin és el programa que prefereixen. Es pot fer una nova reunió o comunicar-ho per escrit.

 

 • Per mantenir el compromís dels treballadors és necessari motivar-los perquè vegin que aquesta iniciativa és beneficiosa per al seu benestar i sobretot amb la finalitat que els agradi i s’hi mostrin interessats. És important que sigui acceptada per tothom. També cal proposar treballadors que dinamitzin els programes.
 • Es recomana establir sistemes d’informació i comunicació per recordar l’inici del programa, utilitzant elements gràfics (cartells informatius a l’oficina amb consells saludables), informar de conferències relacionades amb el programa, fer propostes de tallers específics, etc. Quan més gran sigui l’empresa, més important és tenir present la necessitat que arribi la informació a tothom.
 • La participació dels treballadors també és important durant el transcurs del programa. Quan s’iniciï el programa, s’ha de fer una posada en comú amb els treballadors per conèixer les seves primeres impressions. A més, també cal dur a terme trobades periòdicament a mesura que vagi evolucionant el programa.