El tabaquisme és una de les principals causes evitables de malalties i mortalitat prematura. Els efectes negatius del tabac sobre la salut no només afecten les persones fumadores, sinó que també poden afectar altres persones que estan exposades a un ambient contaminat pel fum del tabac.

Està demostrat que les persones fumadores laboralment actives tenen un absentisme més elevat per malalties. En els centres de treball, el tabaquisme pot ser causa també d’altres problemes significatius: incendis, distraccions, absència del lloc de treball, despeses de neteja, conflictes entre treballadors o amb clients i usuaris, etc.

L’entrada en vigor de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, va suposar un avenç molt significatiu en la regulació de l’exposició al fum ambiental del tabac en el lloc de treball, que es va completar amb la prohibició definitiva de l’ús de tabac en els espais tancats dels bars i restaurants a partir de gener de 2011. Tot i la reducció, a Catalunya encara fuma diàriament o ocasionalment una de cada quatre persones de més de 14 anys, per la qual cosa continua sent necessari impulsar accions orientades a prevenir que es comenci a fer ús del tabac, a evitar l’exposició a un ambient contaminat pel fum del tabac, a ajudar les persones que fumen a deixar-ho, i a reduir les desigualtats socials i de gènere pel que fa a l’impacte del tabac sobre la salut.

A part de prevenir el tabaquisme a les empreses, aquest programa d’empresa sense fum pretén:

 • Assegurar el compliment de la normativa legal que prohibeix l’ús del tabac en els espais tancats dels centres de treball.
 • Impulsar acords que facilitin un ambient lliure del fum del tabac en llocs on està prohibit fumar (vehicles d’empresa, terrasses d’establiments d’hostaleria cobertes amb més de dues parets laterals, etc.) i també en llocs on, tot i no estar-hi prohibit fumar, no és aconsellable permetre-ho (accessos i llocs de treball a l’aire lliure, especialment si són freqüentats per menors, dones embarassades o altres persones amb necessitats específiques).
 • Adoptar una cultura d’empresa orientada a la salut i lliure de fum.
 • Oferir suport i ajuda a les persones fumadores perquè puguin deixar el tabac.

Material divulgatiu sobre tabac

 • És possible acomiadar-se del tabac!

Qualsevol persona pot aconseguir deixar de fumar. Es recomana que feu una llista dels motius pels quals fumeu i us adonareu que pesen més els arguments per deixar-ho. És convenient fixar-se una data pròxima per deixar de fumar, i abandonar el tabac completament a partir del dia escollit. Si fa falta, busqueu el suport d’experts en deshabituació tabàquica o bé demaneu assessorament al servei telefònic Quit Line del 061 Salut Respon, o aneu a un centre d’atenció primària de salut, o a les oficines de farmàcia o als serveis mèdics de l’empresa, si en disposa.

 • Introduïu hàbits saludables a la vostra vida

Beveu molta aigua, seguiu una alimentació equilibrada per tal de mantenir el pes i feu exercici. Sortiu a córrer, a caminar o practiqueu algun esport, i podreu veure com de mica en mica us sentiu millor i les ganes de fumar es redueixen. Practicar algun tipus d'activitat física facilita la cessació tabàquica, ajuda a mantenir el pes, i també afavoreix la socialització, si és en equip.

 • Millor en companyia

Comuniqueu a la vostra parella i a les persones que us envolten que heu pres la decisió de deixar de fumar, de manera que pugueu tenir el seu suport durant tot el procés d'abandonament del tabac. 

Abans d’iniciar el programa d’empresa sense fum, és important sensibilitzar tant els treballadors com els responsables de l’empresa dels beneficis de la promoció d’uns hàbits saludables relacionats amb el tabac i de quines iniciatives es proposen.

L’acció d’implantar una nova política a l’empresa en relació amb el tabac requereix alguns treballs previs que han d’ajudar a fixar uns objectius clars i assolibles: donar a conèixer el benefici que s’espera obtenir amb la intervenció, propiciar la implicació dels treballadors i aconseguir les col·laboracions necessàries dins i fora de l’empresa per poder iniciar el programa.

 

Com s’ha de fer?

 • Conèixer la situació de l’empresa en relació amb el tabac: nombre de fumadors que hi ha entre els empleats, grau de compliment de la normativa pel que fa a la prohibició de fumar, mesures adoptades a l’empresa en pel que fa al tabac, existència de conflictes entre els empleats o els clients quant a l’ús del tabac, etc.
 • Anticipar els problemes: és possible que el fet que l’empresa mostri interès a desenvolupar un programa d’intervenció en tabac generi preocupació o resistències, per exemple, entre els fumadors, que poden sentir l’amenaça de resultar perjudicats per aquestes actuacions. El fet de preveure aquests problemes i de parlar-ne obertament, analitzant els riscos i beneficis del programa, pot ajudar a facilitar la implantació del programa.
 • Coordinar-se i obtenir suport: la intervenció sobre tabac a l’empresa ha de dissenyar-se de manera coordinada i promovent tanta implicació com sigui possible dels treballadors i col·laboradors externs des del primer moment. És molt important ajudar a entendre que la intervenció vol contribuir a millorar l’ambient de treball i les condicions de salut de tothom, en comptes de promoure conflictes entre fumadors i no fumadors, entre treballadors i directius o entre empleats i clients.
 • Determinar els principals objectius de la intervenció: els objectius fixats poden variar en cada cas, però s’hi poden incloure alguns dels següents:
  • Facilitar el compliment de la prohibició de fumar al centre de treball amb cartells informatius o altres mesures informatives.
  • Identificar els recursos disponibles a la comunitat que poden ajudar en el desenvolupament del programa (materials impresos, llocs web, entitats socials i serveis sanitaris que poden col·laborar en activitats de sensibilització, etc.).
  • Identificar els recursos assistencials que poden oferir ajuda als membres de la plantilla que vulguin deixar de fumar i requereixin suport terapèutic.
  • Canviar actituds i comportaments en relació amb el tabac proporcionant informació apropiada sobre el tema.
  • Protegir de l’exposició a un ambient contaminat pel fum del tabac.
  • Ajudar als treballadors fumadors a deixar el tabac.
 • Establir un calendari realista per assolir els objectius seleccionats.

 

 

MATERIAL DE SUPORT: 

Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac (normativa)

Agència Europea per la Seguretat i la Salut a la feina. Consells per a les empreses (document per descarregar)

Un cop completada la fase de disseny i planificació del programa i quan s’han donat a conèixer els objectius i les característiques de la nova política de l’empresa en relació amb el tabac, en aquesta segona etapa es desenvolupen diferents intervencions. Les intervencions, que s’han d’adaptar a les possibilitats de l’empresa i han de ser mesurables per poder ser avaluades, són les següents:

 • Revisar la senyalització de la prohibició de fumar en el centre de treball, els vehicles de l’empresa i altres entorns lliures de fum.
 • Difondre informació quant als efectes sobre la salut del fet de fumar i de respirar en un ambient contaminat pel fum del tabac. Aquesta informació es pot distribuir mitjançant fulletons, missatges de correu electrònic, intranet corporativa de l’empresa, cartells penjats en llocs visibles o qualsevol altra via que en faciliti la difusió.

En aquesta intervenció és aconsellable posar l’accent en el benefici col·lectiu de no fumar i de respirar en un entorn lliure de fum (protecció i millora de la salut, estalvi, reducció del risc d’incendi, neteja, etc.), i cal evitar transmetre la idea d’una actuació dirigida contra els qui fumen.

 • Facilitar als fumadors informació sobre el benefici de deixar de fumar i les estratègies per aconseguir-ho. Els serveis de prevenció de l’empresa o diversos professionals sanitaris (equip d’atenció primària de salut, oficina de farmàcia, etc.) poden ajudar a dissenyar i portar a terme aquesta actuació. Si hi ha fumadors interessats a realitzar un tractament per deixar de fumar, convé indicar-los que hi poden accedir a través del seu centre d’atenció primària de salut, la línia telefònica 061 Salut Respon o les oficines de farmàcia.

En aquesta intervenció cal valorar la possibilitat d’oferir algun tipus d’incentiu a les persones que volen deixar de fumar, com ara sufragar part del cost del tractament farmacològic, flexibilitzar l’horari de treball per permetre que assisteixin a les visites als serveis sanitaris o, en el cas d’empreses amb un nombre elevat de persones interessades a deixar de fumar, facilitar el desenvolupament d’un programa de tractament a les instal·lacions de l’empresa.

 

MATERIAL DE SUPORT: 

Guia pas a pas per deixar de fumar (guia)

Vols deixar de fumar? (cartell)

Entorn lliure de fum (videocàpsula)

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Lugares de trabajo sin humo. Consejos para los no fumadores (document per descarregar)

Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Decálogo para ajustar el consumo de tabaco en la jornada laboral (document)

!Ex-Fúmate! Programa de abordaje integral del tabaquismo. Asepeyo (fullet)

Benefici d’una empresa lliure de fum, Activa Mútua (tríptic)

 

Després que s’hagi completat la implantació del programa de tabac a l’empresa i s’hagin desenvolupat les diferents accions previstes, és convenient avaluar els resultats obtinguts. L’objectiu de l’avaluació del programa és poder valorar-ne l’efectivitat i també proposar canvis i millores en les intervencions plantejades. És convenient que les persones que han estat implicades en el disseny i la implantació del programa de tabac coneguin també els resultats d’aquesta avaluació.

A la taula següent es mostren alguns dels aspectes que convé tenir en compte en l’avaluació del programa tant en la fase d’implantació (a curt termini) com en el seu seguiment posterior (a llarg termini).

Aspectes a considerar en l’avaluació d’un programa de tabac a l’empresa

A curt termini

A llarg termini

 • Canvis en l’exposició al fum ambiental del tabac en l’entorn laboral.
 • Nombre de persones que estan deixant de fumar (amb ajuda professional o sense).
 • Coneixement de la política de l’empresa en relació amb el tabac.
 • Actitud dels treballadors quant a la política de l’empresa en relació amb el tabac i les ajudes per deixar de fumar.
 • Conflictes entre fumadors i no fumadors.
 • Canvis en la qualitat del treball, la satisfacció dels treballadors amb la seva feina i el clima laboral.
 • Canvis en el nombre de treballadors que fumen.
 • Impacte dels incentius i ajudes per deixar de fumar sobre les persones que finalment han deixat el tabac.
 • Millora de la imatge de l’empresa per a clients i treballadors.
 • Disminució de l’absentisme laboral.
 • Canvis en el nombre d’accidents.
 • Canvis en la productivitat laboral.