Gent treballant amb un somriure

Què és aquest programa i quina n’és la finalitat?

L’Organització Mundial de la Salut defineix la salut mental positiva com un estat de benestar en el qual la persona és conscient de les seves capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida i pot treballar de manera positiva. La promoció de la salut mental entre el personal és una manera d’augmentar la productivitat i el rendiment dels treballadors a part d’aconseguir un entorn laboral saludable. 

L’estrès, l’ansietat o la depressió són alguns dels problemes relacionats amb la salut mental més comuns en les empreses, que poden perjudicar la qualitat de vida.  

Aquest programa té per objectiu promoure la salut mental positiva per tal de prevenir l’aparició d’aquest tipus de problemes i aconseguir un lloc de treball mentalment saludable. Les eines per fomentar el benestar i la creativitat dels treballadors dins l’àmbit laboral són una aposta segura per guanyar implicació i motivació. 

El programa consta de tres etapes. La primera es basa en el disseny i la planificació, que es pot realitzar en un període comprès entre les dues setmanes i un mes. La segona etapa conté les accions centrals del programa i té una durada d’entre 3 i 6 mesos. I per últim, l’avaluació i la continuïtat del programa, que es poden desenvolupar durant un any o el temps que l’empresa cregui convenient.

Recomanacions generals

 • Les organitzacions han de disposar d’una bona comunicació interna. Si el flux d’informació és el correcte, s’evitaran rumors i malentesos que poden influir negativament en l’ambient laboral.
 • Cal intentar que a l’empresa els treballadors interactuïn entre ells. Encara que es tracti d’una feina que es desenvolupi de manera individual, és important procurar establir vincles comunicatius i fomentar el treball en equip, amb el suport dels comandaments.
 • L’empresa ha d’integrar un sistema de reconeixement i d’agraïment. Les accions destinades a ressaltar el mèrit dels treballadors obtenen beneficis immediats i positius.
 • Cal donar veu als treballadors en els temes d’interès de l’organització.
 • Cal fomentar un lideratge saludable, integrador, motivador i creatiu.
 • Cal valorar el talent dels treballadors i promoure’n el desenvolupament i la participació activa.

 

Recomanacions per als treballadors

 • Actitud positiva

És important dedicar una part del dia a pensar en els aspectes positius tant d’un mateix com dels altres i de la vida. S’han de potenciar els pensaments agradables i allunyar els negatius. Cal enfrontar-se a la vida amb l’ànim despert, tolerant, sense jutjar els altres ni un mateix. I, encara que la feina ens ocupa gran part del dia, cal no renunciar a fer aquelles activitats que ens agraden, cal trobar un espai diari o setmanal per llegir, pintar, fer exercici, reunir-se amb amics o familiars... Qualsevol activitat que ens faci gaudir!

 • Els errors com una oportunitat

Les adversitats a la feina o a la vida personal són inevitables. Tothom té fracassos a la vida, però de tot se n’aprèn. S’ha d’intentar relativitzar aquestes situacions i extreure les conseqüències positives d’allò que ens passa.

 • Positivisme a la feina

Cal pensar en els aspectes positius de la feina i en com es poden anar incorporant petits canvis que els potenciïn. S’ha de buscar un projecte nou que motivi, i cooperar al màxim amb els companys i afavorir el treball en equip. En començar el dia, cal centrar els esforços en el que sigui més important i deixar per a més tard la resta.

 • Activitats relaxants

Cal afrontar els canvis i els errors com un repte mitjançant el qual es guanyarà experiència i no com una amenaça o un fracàs assegurat. Cal reservar un temps a la setmana per fer activitats relaxants i fer allò que ens faci gaudir més (passejar, conversar, escoltar música, cuinar, etc.). Cal aplicar a la rutina elements de relaxació o d’alliberament de tensió; això ens ajudarà a recuperar-nos.

 • Actuar

Cal reduir les fonts d’estrès. Per tant, cal optimitzar la gestió del temps, identificar prioritats, delegar responsabilitats, millorar l’espai físic de treball, etc. O sigui, cal intentar canviar tots aquells hàbits que generin estrès.

 

Abans d’iniciar el programa és important sensibilitzar tant els treballadors com els responsables de l’empresa sobre els beneficis de la promoció de la salut mental i sobre quines activitats cal proposar.

També cal recordar que els treballadors han d’estar protegits en el lloc de treball davant dels riscos que produeixen aquests trastorns de salut. Per tant, és necessari identificar-los, avaluar-los i implementar les mesures preventives adequades. La informació i la formació en aquesta etapa són cabdals tant per sensibilitzar com per garantir la participació i el bon desenvolupament del programa.

El primer pas per desenvolupar el programa és elaborar iniciatives per millorar el clima laboral. En aquest sentit és important que especialment la direcció i els comandaments adoptin, com a model, una actitud proactiva, facilitadora i orientada a les persones vinculada a una millora de la comunicació interna a l’empresa.

Com s’ha de fer?

 • Cal reunir l’equip directiu de l’empresa i establir una persona encarregada de facilitar els processos comunicatius.
 • Cal identificar una persona amb habilitats comunicatives, capacitat d’escolta i una actitud empàtica que pugui estar a l’abast dels treballadors per escoltar els problemes que puguin tenir en l’àmbit laboral per trobar-hi una solució. Una bona comunicació amb l'empresa evita malentesos.
 • Cal organitzar una taula rodona en la qual els treballadors puguin exposar situacions de la feina que els preocupen (sobrecàrrega de treball, responsabilitats excessives, manca d’autonomia, etc.). També és important que remarquin què és el que més valoren del seu lloc de treball (una bona relació amb els companys, una bona compensació econòmica, etc.).
 • Cal situar en un lloc accessible una bústia de comunicacions per tal que els treballadors puguin fer suggeriments, comentaris, queixes o peticions d’informació.
 • Quan a l’empresa hi hagi algun canvi o alguna notícia important, cal assegurar-se que tots els treballadors en seran informats per carta, circular o correu electrònic.

 

Material de suport:

Després de conèixer quins són els problemes que més preocupen els treballadors i determinar les mancances organitzatives que presenta l’empresa, en aquesta etapa l’objectiu és establir polítiques de canvi i desenvolupar accions específiques per fomentar una bona salut mental. També és important incloure eines vivencials que permetin la creativitat i que siguin lúdiques per treballar l’empatia, l’observació, el desenvolupament personal i professional i la cohesió de grup entre companys de feina.

Com s’ha de fer?

 • Cal organitzar reunions periòdiques amb els treballadors de millora contínua de la tasca, dels recursos i de les necessitats d'equip i de lideratge. També cal fomentar el desenvolupament individual i d'equips, així com la dels líders formals i informals. S’ha d’establir un sistema de captació, retenció i desenvolupament de talent, i també sistemes d'expressió i de creativitat d'aquest talent.
 • S’han de fer sessions de formació vivencial, mètode mitjançant el qual es realitzen activitats a l’aire lliure per desenvolupar i entrenar les habilitats i actituds adequades per gestionar el comportament, relacionar-se amb els altres i treballar en grup (fer una gimcana a la muntanya, fer ràfting, fer exercicis de dramatització, etc.). Es pot realitzar una activitat d’aquest tipus, segons la disponibilitat, una vegada al trimestre, per exemple.
 • Es poden organitzar esmorzars informals a l’oficina. La trobada en contextos que no siguin reunions de feina millora la relació entre treballadors. Un bon motiu per dur a terme aquest tipus de trobades és celebrar esdeveniments interns com aniversaris, inauguracions, convencions, festes de Nadal, etc.
 • Cal enriquir el lloc de treball. Donar més autonomia als treballadors a partir de tasques que estimulin i donin un sentiment de satisfacció.
 • Cal ajustar les demandes de la feina als treballadors. Cal fer-ne una descripció clara de les funcions, els drets i les obligacions. Cal oferir als treballadors els recursos necessaris perquè pugui fer la seva tasca i de facilitar el suport de comandaments i companys.
 • Cal crear una xarxa de comunicació per tal que el treballador tingui l’oportunitat d’exposar les seves opinions a la direcció de l’empresa.
 • Cal fomentar la comunicació entre els companys. Cal potenciar el treball en equip, eliminant el treball aïllat o en condicions de competitivitat entre companys o departaments. Cal fer el reconeixement de la feina ben feta. Cal desenvolupar un sistema de valoració del treball.
 • Cal facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar mitjançant la introducció de mesures de flexibilitat horària i de jornada d’acord amb les necessitats de les persones i no solament les de producció.

 

 

Aquesta etapa consisteix a consolidar i integrar les activitats en el dia a dia de l’empresa per donar continuïtat i permanència a les polítiques de motivació que s’han aplicat. És important poder mesurar l’impacte de les activitats sobre els treballadors per poder seguir treballant i millorar en aquest aspecte. 

Com s’ha de fer?

 • Cal seguir sensibilitzant i informant sobre els beneficis d’una bona salut mental.
 • Periòdicament caldria fer reunions amb la persona encarregada de parlar amb els treballadors per poder seguir millorant en termes de motivació del personal.
 • S’han d’avaluar els resultats de les accions posades en marxa per introduir propostes futures de millora. Si l’acceptació de les activitats realitzades és alta, cal seguir realitzant-les segons les preferències dels treballadors per millorar-ne el benestar emocional.