Programa "Conciliació de la vida familiar, personal i laboral"

Què és aquest programa i quina n’és la finalitat?

L’ordenació del temps i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral és un dels elements importants en la gestió empresarial i és uns dels aspectes que més preocupa i inquieta els treballadors. Cada vegada és més evident la necessitat d’adaptar l’horari laboral al ritme de vida i a les necessitats de cada persona en la mesura que sigui possible. Les empreses han d’assegurar el compliment de la legislació laboral en la gestió del temps i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral per aconseguir un equilibri entre les necessitats de l’empresa i les del treballador.

Aquest programa pretén donar suport a les empreses i dotar-les d’eines perquè posin en marxa i desenvolupin accions per millorar la gestió dels recursos humans i el creixement de la satisfacció empresarial i personal mitjançant l’aplicació de mesures concretes com horaris d’entrada i sortida flexibles, teletreball, reducció de la jornada, etc.

El programa consta de tres etapes. La primera es basa en el disseny i la planificació, que es pot realitzar en un període comprès entre les dues setmanes i un mes. La segona etapa conté les accions centrals del programa i té una durada d’entre 3 i 6 mesos. I per últim, l’avaluació i la continuïtat del programa, que es poden desenvolupar durant un any o el temps que l’empresa cregui convenient.

Els beneficis

 • Millora la satisfacció i la motivació personal.
 • Millora la salut i el benestar dels treballadors.
 • Augmenta la productivitat.
 • Incrementa la salut dels treballadors i en disminueix l’estrès i els problemes de salut.
 • Millora l’ambient de treball i fomenta la retenció de talents.
 • Augmenta i millora la implicació de la plantilla en l’empresa.
 • Disminueix l’absentisme laboral.
 • La imatge de l’empresa millora davant la plantilla, els proveïdors i la societat en general.

Més informació

10 perquès per a la millora de l'organització del temps de treball (PDF)

Empresa responsable en l'àmbit de la família (PDF)

Ordenació temps Treball equilibrat OIT 2019

El primer pas que cal fer és analitzar la situació actual de l’empresa i identificar les mancances que presenta en l’àmbit de la conciliació. Per fer-ho és necessari escoltar els treballadors per saber quins són els problemes i les dificultats amb què es troben en el seu dia a dia per tal d’estudiar les diferents propostes i intentar implantar-les en un futur sempre que sigui possible.

La participació dels treballadors en la planificació dels programes de promoció de la salut és primordial. La priorització, l’èxit i la continuïtat de les accions també depenen d’ells.

Com s’ha de fer?

 • S’ha d’organitzar una reunió conjuntament amb els treballadors per obtenir informació i participar en les accions relacionades amb la conciliació laboral i personal que finalment es proposin.
 • Cal traslladar les propostes dels treballadors als directius de l’empresa perquè puguin prendre decisions i les incorporin a les polítiques d’empresa.
 • Cal presentar propostes de millora pactades amb els treballadors.

 

 

 

MATERIAL DE SUPORT: 

Gestió del temps

Gestió del temps (Fulletó informatiu INSHT)

En aquesta segona etapa, un cop detectades les necessitats dels treballadors, i després d’acordar-ho amb la direcció de l’empresa, es posaran en marxa les accions per fomentar i aplicar la conciliació laboral i familiar. Les accions s’han d’adaptar tant als treballadors com a les possibilitats de l’empresa.

 Com s’ha de fer?

 • Cal establir polítiques de conciliació en la gestió del temps de treball que siguin prou flexibles per a les persones treballadores i que estiguin en equilibri amb les necessitats organitzatives i productives de l’empresa (jornada continuada, jornada intensiva durant una part de l’any, foment del teletreball, etc.).
 • Cal disposar d’horaris d’entrada flexibles, amb un interval d’una hora i mitja per a l’hora d’entrada. L’horari de sortida també ha de ser flexible i ha d’adequar-se a l’horari d’entrada.
 • La formació continuada dels treballadors s’ha de realitzar dins de l’horari laboral.
 • S’ha de tenir la possibilitat de fer jornada intensiva (en els llocs de treball que ho permetin) en cas que el treballador hagi de cuidar familiars, després d’un permís maternal i també en períodes de vacances.
 • S’ha de poder aplicar la bossa d’hores. És un concepte modern de gestió de calendaris de treballadors que permet flexibilitat al llarg de l'any en funció de les necessitats del treballador i de l’empresa.
 • S’ha d’evitar convocar reunions fora de l’horari laboral.
 • S’ha de tenir la possibilitat de treballar a casa. Per dur a terme el teletreball a casa cal disposar d’eines d’ofimàtica i tenir la formació adequada.
 • Cal establir polítiques de conciliació en casos d’embaràs, maternitat, lactància, cura d'un familiar, fills amb discapacitat i fills petits, etc. S’ha de poder ampliar el permís de paternitat i maternitat.
 • Cal fomentar la comunicació entre els treballadors per tal que es puguin intercanviar torns de feina, dies festius, etc.
 • Cal facilitar la negociació entre els treballadors de l’empresa i la direcció per poder solucionar problemes puntuals de solapament d’horaris entre les hores de treball i les necessitats personals.
 • S’han de comunicar a tots els treballadors les noves polítiques acordades de conciliació de l’empresa perquè estiguin totalment informats de les noves condicions de treball.

 

 MATERIAL DE SUPORT: 

Pla de conciliació de Construcciones DECO, SA

Guia de bones pràctiques de la vida personal, familiar i laboral a les empreses - Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Guia per a PIMES de conciliació de la vida laboral. familiar i personal

La tercera fase del programa consisteix a donar continuïtat a les polítiques de conciliació aplicades per l’empresa mitjançant la integració i consolidació de les accions acordades entre treballadors i empresa. També és important seguir treballant en aquest sentit perquè la conciliació laboral i familiar sigui cada vegada millor. La finalitat d’aquest programa és que anualment s’apliquin noves polítiques en funció de les necessitats dels treballadors i que es revisin les aplicades per tal d’introduir-hi millores.

Com s’ha de fer?

 • Cal nomenar, entre els treballadors, un responsable de conciliació que faci d’interlocutor i que s’encarregui de traslladar als directius de l’empresa les noves demandes i propostes dels treballadors.
 • S’han de realitzar reunions anuals entre els treballadors i el responsable de conciliació amb l’objectiu de poder seguir millorant en termes de conciliació.
 • Si no és possible disposar d’un responsable de conciliació, cal utilitzar la mateixa metodologia que en la primera etapa.