Cal completar aquest qüestionari en el marc d'un grup de treball amb representació de la direcció i dels treballadors de l'empresa.

1. Es disposa de modalitat d’organització preventiva d’acord amb els criteris establerts per la normativa corresponent en relació amb les característiques de l’empresa (nombre de treballadors, activitats de l'annex I del RD 39/1997, nombre de centres de treball, etc.).
Si
No
2. S’ha efectuat una avaluació de riscos dels llocs de treball de l’empresa, que inclogui tots els riscos de seguretat, ergonòmics, higiènics i psicosocials) i en què s’hagin tingut en compte els riscos per treballadors especialment sensibles, dones embarassades o en període de lactància i joves menors d’edat.
Si
No
3. L’empresa planifica i adopta les mesures de prevenció en funció dels resultats de l’avaluació de riscos i de la vigilància de la salut.
Si
No
4. S’ha informat i format els treballadors sobre els riscos del lloc de treball i els procediments per desenvolupar les seves tasques de forma segura.
Si
No
5. La gestió de la prevenció de riscos laborals s’integra en tots els nivells de l’empresa. Els comandaments han rebut formació específica sobre aquest tema.
Si
No
6. Els treballadors i/o delegats de prevenció poden participar en la presa de decisions relacionades amb la seguretat i salut laboral a l’empresa mitjançant reunions, espais de diàleg o altres accions.
Si
No
7. En el cas d’una empresa amb servei de prevenció propi, l’auditoria externa del sistema de gestió de prevenció de riscos s’ha realitzat en els darrers quatre anys.
No correspon
No
Si
8. L’índex d’incidència d’accidents laborals de l’empresa es troba per sota de la mitjana del seu sector i en els darrers cinc anys no hi ha hagut cap accident greu.
Si
No
9. En els darrers cinc anys l’empresa no ha tingut cap acta d’infracció greu per part d’Inspecció de Treball.
Si
No
10. Es realitza una gestió correcta dels residus industrials i les emissions mediambientals.
Si
No
Aquest qüestionari només es pot respondre si es compleixen els criteris previs.
1
General
2
Alimentació
3
Activitat física
4
Benestar S i E
5
Tabac, alcohol...
6
Sostenibilitat
1
General
General
2
Alimentació
Alimentació
3
Activitat
Activitat fisica
4
Benestar social i emocional
Benestar social i emocional
5
Tabac, alcohol i altres drogues
Tabac, alcohol i altres drogues
6
Sostenibilitat
Sostenibilitat

S'han de respondre totes les preguntes dels apartats anteriors

El DNI introduït no és correcte

L'adreça electrònica introduïda no és correcta

La data introduïda no és correcta

El nom de l'empresa és un camp obligatori

L'activitat de l'empresa és un camp obligatori

La localitat de l'empresa és un camp obligatori

L'adreça és un camp obligatori

Noms i cognoms és un camp obligatori

El càrrec és un camp obligatori

El nombre d'empleats ha de ser superior a 0

La localitat de la persona responsable és un camp obligatori

És obligatori avalar les respostes

Dades de l'empresa

Dades de la persona responsable