Adhesió al Projecte Empresa Promotora de Salut

imatge de un ninot lego davant de un ordinador

El projecte EPS ha creat un diploma d’adhesió a aquesta iniciativa. Aquest diploma es pot aconseguir mitjançant un procés d'autoavaluació (basat en un qüestionari consensuat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)

El projecte s’emmarca dins el Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública, Salut a totes les polítiques, PINSAP 2017-2020 i els objectius del Pla de salut de Catalunya 2016-2020.

Per obtenir-ne l'adhesió, cal fer les passes següents:

Cal crear un grup de treball amb representació de la direcció i dels treballadors amb l’objectiu d'emplenar el qüestionari d’adhesió "Empresa promotora de salut" i impulsar les actuacions de promoció d’hàbits saludables en l’entorn laboral.

En el cas que a l’empresa ja hi hagi un grup d’aquestes característiques per fomentar la promoció de salut, no cal crear-ne un de nou.

El grup de treball, d’acord amb la sistemàtica que estableixi o tingui establerta, delibera i consensua les respostes del qüestionari.

 

Estructura del qüestionari

El qüestionari està estructurat en un primer bloc de criteris previs relacionats amb la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals amb resposta de tipus sí/no, que s’hauran de completar en la seva totalitat per contestar el segon bloc.

A l’apartat 7 si l’empresa disposa d’un Servei de Prevenció Aliè haurà de contestar que «No correspon».

El segon bloc consta de 6 apartats:

 • El primer apartat, recull aspectes generals relacionats amb el compromís i suport per part de l’empresa.

El grup de treball al qual fa referència la pregunta 2, no és el format expressament per contestar el qüestionari, sinó el que ja hi havia prèviament per desenvolupar accions de Promoció de la Salut a l’empresa.

 • Els cinc apartats següents, corresponen a àmbits concrets: Alimentació *, Activitat física, Benestar emocional i social, Consum de tabac, Alcohol i altres drogues i Sostenibilitat.

  *A la pregunta 12: Un asterisc indica una puntuació de 5 si es disposa de l'acreditació AMED.
                                   Dos asteriscs indiquen una puntuació d'1 si no es disposa de servei de restauració.
  *A la pregunta 13: Dos asteriscs indiquen una puntuació d'1 si no es disposa de servei de restauració.

El grup de treball contesta en línia el qüestionari d’adhesió, tenint en compte que s’haurà de fer d’un sol cop; si es deixés parcialment emplenat, en tornar-lo a obrir no guardaria els canvis.

La persona responsable de la direcció o gerència de l’empresa valida i envia el qüestionari d’adhesió al projecte EPS.

Un cop enviat el Qüestionari a través del web, a partir de la suma de la valoració de cadascun dels apartats, s’obtindrà una puntuació final, amb unes recomanacions si s’escau. Si se supera la puntuació mínima del 50 % es pot optar a les categories següents:

 • Membre: 50 % entre 100 - 139
 • Bronze: 70 % entre 140 - 159
 • Argent: 80 % entre 160 - 179
 • Or: 90 % entre 180 - 200

S’atorgarà el diploma d’acreditació de l’adhesió (amb una validesa de tres anys), que es lliurarà a la jornada que se celebrarà a tal efecte i de la qual se us informarà amb antelació.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) si ho considera oportú pot sol·licitar informació addicional a les empreses que optin al diploma d’adhesió, i es reserva el dret de retirar-ne l’adhesió, en el cas que es comprovi que no es compleixen els criteris pels quals es va atorgar.