Els Comitès Ètics d’Investigació Clínica (CEIC) són comitès independents dels promotors dels projectes d’investigació i dels investigadors. Tenen la finalitat de vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que els puguin comportar algun risc físic o psicològic. Alhora, han de donar garantia pública d’aquests projectes, avaluant-ne la correcció metodològica, ètica i legal i fent-ne el seguiment en els centres que estan inclosos en el seu àmbit d’actuació acreditat.