Procediment per a l'acreditació de nous Comitès d'Ètica Assistencial

És important que els Comitès d'Ètica Assistencial (CEA), portin al menys un any de funcionament abans de l’acreditació .

La sol·licitud demanat l’acreditació es dirigirà a la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la  Generalitat de Catalunya, Travessera de les Corts, 131-159 | 08028 Barcelona | Tel. 93 556 63 17.

Anirà signada per la persona responsable de la Institució a la que dona suport el CEA i s’acompanyarà de:

  1. Còpia de l'acord de creació de Comitè, o un document que acrediti el moment en què va començar a funcionar.
  2. Memòria de les activitats desenvolupades pel Comitè durant l'últim any o  des de el moment de la seva creació.
  3. Relació de membres del Comitè, detallant qui ocupa la presidència, la vicepresidència i la secretaria. De cada vocal es relacionarà el lloc de treball que ocupa i un breu currículum, amb especial referència al coneixement i experiència en matèria de bioètica.
  4. Còpia de les normes de funcionament del CEA on es descrigui entre d’altres les característiques i l’àmbit d’actuació, la composició i la manera en que es preveu la renovació dels seus membres. Les responsabilitats de cadascun dels vocals i de les persones que ocupen càrrecs. La descripció de les funcions del Comitè i aquells que no són de la seva competència . La manera en que el CEA s’organitza per portar a terme les funcions previstes en L’Ordre d’acreditació i totes aquelles que es considerin d’interès.