Funcions

Les funcions bàsiques dels comitès d’ètica assistencial són les següents:

 • Anàlisi de casos. Realitzen assessorament ètic en decisions puntuals, clíniques i sanitàries.
 • Elaboració de recomanacions, guies i protocols. Formulen orientacions i elaboren guies i protocols comuns d’actuació en situacions clíniques i sanitàries habituals que plantegin problemes ètics.
 • Formació en matèria de bioètica. Organitzen programes, cursos i qualsevol altra activitat formativa en l’àmbit de la bioètica, dirigits tant als membres dels comitès com a la resta de professionals de la institució.

Composició

La composició dels comitès és de caràcter multidisciplinari. Cada comitè està format, almenys, de set membres, un dels quals n’ha d’exercir la presidència. Formen part dels CEA:

 • Metges
 • ATS/infermers
 • Un professional de la direcció assistencial del centre
 • Una persona aliena a la institució, amb interès acreditat en el camp de la bioètica

 

Ha de formar-ne part un membre de les instàncies següents, si n’hi hagués a la institució:

 • Un professional de la unitat d’atenció a l’usuari
 • Un membre del comitè ètic d’investigació clínica
 • Un membre de la comissió de qualitat assistencial
 • Un professional de l’assessoria jurídica o del servei de medicina legal
 • Un representant del sector sanitari o de la regió sanitària del Servei Català de la Salut, quan es tracti del comitè de referència d’un d’aquests òrgans.

 

La composició dels membres ha de ser renovada cada quatre anys.

Data d'actualització:  21.06.2018