El Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) és un òrgan assessor en matèria de bioètica i fòrum de referència en el debat bioètic del Govern i de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com de la comunitat científica.

Mitjançant la reflexió fonamentada, ajuda a decidir davant de situacions èticament dubtoses que sorgeixen en l’àmbit de la salut i de la investigació en ciències de la vida.

Les seves reflexions i posicionaments, de caràcter assessor i no decisori, persegueixen tenir una incidència en les institucions i les persones, tot motivant unes actituds, accions i decisions pròpies d’una societat plural i diversa.