Els avenços de la ciència i la tecnologia han fet possible que l’ésser humà pugui intervenir tècnicament sobre la seva pròpia reproducció. Però a més de solucionar els problemes d’infertilitat, moltes d’aquestes tècniques també poden ser útils per a altres finalitats. Per exemple, el diagnòstic genètic preimplantacional pot evitar l’herència de certes malalties; la congelació d’òvuls permet retardar o preservar la fertilitat de la dona per raons mèdiques o socials; i els embrions congelats es poden utilitzar en recerca. La reflexió ètica davant dels diferents usos s’ha de basar en el respecte a la vida i la dignitat dels éssers humans.

La reflexió ètica davant dels diferents usos s’ha de basar en el respecte a la vida i la dignitat dels éssers humans.

Reproducció humana assistida

Originàriament, les tècniques de reproducció humana assistida (TRHA) es van desenvolupar amb l’objectiu de solucionar els problemes d’esterilitat que afecten un gran nombre de persones en edat reproductiva. El problema ètic general que susciten prové de la possibilitat d’interferir en un procés, la reproducció, que fins fa molt poc temps estava en mans de la naturalesa. La pregunta general que es planteja és si està bé fer tot allò que sigui tècnicament possible.


L’any 1992 es va crear la Comissió Assessora de Tècniques de Reproducció Humana Assistida a Catalunya. Està formada per experts de reconegut prestigi que treballen en els aspectes tècnics innovadors d’aquestes tècniques i els components ètics i legals de la recerca en aquesta àrea.

Les seves funcions són: 

  • Orientar en la utilització d’aquestes tècniques.
  • Col·laborar amb l’Administració en els aspectes de recopilació i actualització de coneixements científics i tècnics.
  • Elaborar criteris de funcionament dels centres o serveis on es realitzen les tècniques de reproducció humana assistida, amb la finalitat de facilitar-ne la utilització.
  • Treballar en els aspectes tècnics més innovadors de la reproducció assistida, tot considerant els components ètics i legals de la investigació en aquesta àrea.

Documents