El 18 de març de 2021 va ser aprovada la Llei Orgànica de regulació de l'eutanàsia.

La Llei entrarà en vigor durant el mes de juny de 2021.

Aquesta Llei vol donar resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda de la societat actual.

La legalització i la regulació de l'eutanàsia s’assenten sobre la compatibilitat de principis essencials; els drets fonamentals a la vida i la integritat física i moral i béns constitucionalment protegits com la dignitat, la llibertat o l’autonomia de la voluntat.

Per què aquesta Llei?

El debat sobre el dret a morir dignament, tant des del punt de vista de la bioètica com del dret, s’ha obert camí tant a Catalunya com als països del nostre entorn durant les darreres dècades. Un debat que sovint es situa al centre quan apareix algun cas mediàtic, i que es veu condicionat per l’augment de l’esperança de vida així com el creixement de les capacitats tecnològiques a l’abast de les persones professionals de l’àmbit de la salut.

Aquesta Llei pretén donar resposta jurídica, sistemàtica i garantista a la demanda social que es ve fent palesa per mitjà de diverses associacions i entitats i que ja ha estat debatuda amb anterioritat al Parlament de Catalunya.

Quin és l’objectiu de la Llei?

L’objectiu de la Llei és reconèixer un nou dret, el dret a sol·licitar i rebre la prestació de l’eutanàsia.

Quin és l’objecte de la Llei?

L’objecte de la Llei és la regulació efectiva del dret que correspon a aquelles persones que compleixen els requisits legalment establerts a sol·licitar i rebre l’ajuda necessària per morir dignament, així com el procés que s’ha de dur a terme i les seves garanties. Així mateix, la Llei recull els drets i deures dels professionals de la salut que participin en la prestació.

Quan entra en vigor?

La Llei entra en vigor als 3 mesos de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), a excepció de l’article 17, que dona lloc al desenvolupament en l’àmbit autonòmic d’una Comissió de Garantia i Avaluació, el qual entra en vigor l’endemà de la seva publicació.

Qui pot demanar la prestació?

Poden sol·licitar la prestació aquelles persones majors d’edat amb nacionalitat espanyola (o residència legal o que comptin amb un certificat d’empadronament superior als 12 mesos) que pateixin una malaltia “greu i incurable” o bé un “patiment greu, crònic i impossibilitant” que provoqui un “patiment físic o psíquic intolerable”.

Quins són els requisits?

  • Tenir la nacionalitat espanyola (o residència legal o comptar amb un certificat d’empadronament superior als 12 mesos), ser major d’edat i tenir capacitat i consciència en el moment de la sol·licitud.
  • Disposar per escrit de la informació referent al procés mèdic, inclosa la possibilitat de cures pal·liatives.
  • Formular dues sol·licituds per escrit, de manera voluntària i amb una separació de 15 dies naturals entre elles.
  • Patir una malaltia greu i incurable en els termes que recull la Llei.
  • Prestar consentiment informat previ, el qual s’ha d’incloure a la història clínica del pacient.

I aquelles persones que no puguin prestar la seva conformitat?

La Llei preveu que el metge o metgessa responsable pugui certificar aquest supòsit i atendre aleshores el Document de voluntats anticipades o anàleg.

Què entén la Llei per malaltia “greu i incurable”?

La Llei defineix malaltia greu i incurable com aquella que origina patiments físics o psíquics constants i insuportables sense possibilitat d’alleujament, amb un pronòstic de vida limitat, en un context de fragilitat progressiva.

Què entén la Llei per “patiment greu, crònic i impossibilitant”?

La Llei defineix el patiment greu, crònic i impossibilitant com aquella situació d’una persona afectada per les seves limitacions que incideixen directament sobre la seva autonomia física i les activitats de la vida diària, de manera que no pugui valer-se per si mateixa, així com sobre la seva capacitat d’expressió i relació, i que porta associat un patiment físic o psíquic constant i intolerable amb la seguretat que aquestes limitacions persistiran en el temps sense possibilitat de cura o millora.

Quantes modalitats de prestació es contemplen?

Aquesta prestació es podrà dur a terme en dues modalitats: l’administració directa al pacient d’una substància per part del professional competent i la prescripció o el subministrament al pacient per part del professional d’una substància que el mateix pacient es pugui autoadministrar.

Com es sol·licita?

La sol·licitud s’ha de fer sempre per escrit, i el document ha d’estar datat i signat pel pacient una vegada aquest n’ha estat informat. El document s’ha de signar davant del professional mèdic i s’ha d’incorporar a la història clínica del pacient.

Quin és el procediment?

Una vegada realitzada la primera sol·licitud, el metge o metgessa responsable ha de verificar els requisits i dur a terme un procés deliberatiu amb el pacient. Després, el pacient ha de presentar una segona sol·licitud i el metge o metgessa responsable haurà de consultar amb un professional mèdic consultor per corroborar que es donen els requisits. Després, el cas passa a la Comissió de Garantia i Avaluació.

Què és la Comissió de Garantia i Avaluació? Quines són les seves funcions?

És un òrgan administratiu de caràcter multidisciplinari que realitza un control previ a la prestació, resol les reclamacions que els pacients li facin arribar i verifica amb posterioritat que la prestació s’ha realitzat d’acord amb la Llei.

La Comissió ha de designar dos membres a cada cas, un professional mèdic i un jurista, per verificar els requisits i emetre un informe. Aquest informe s’ha de lliurar a la presidència de la Comissió, que l’ha de fer arribar al metge o metgessa responsable per tal de procedir a la prestació.

I si es rebutja la sol·licitud?

El pacient pot recórrer la decisió negativa dels metges a la Comissió de Garantia i Avaluació. Si, al seu torn, aquest òrgan rebutja la sol·licitud, el pacient la pot recórrer davant la jurisdicció ordinària.

On es realitza la prestació?

El pacient ho pot triar. La prestació es pot realitzar en centres públics, privats o concertats, i al domicili del pacient.

Què passa quan una persona, per les seves capacitats limitades, no pot signar la sol·licitud?

La Llei preveu que si una persona, per la seva condició de salut, no pot signar i datar la sol·licitud, pot fer ús d’altres mitjans que li permetin deixar constància, o bé una altra persona major d’edat i amb plena capacitat la pot signar i datar en la seva presència. Aquesta persona ha de fer menció del fet que qui demanda la prestació no es troba en condicions de signar i n’ha d’indicar les raons.

Els professionals mèdics estan obligats a realitzar l’eutanàsia?

El Govern crearà un registre de professionals objectors de consciència, amb estricta confidencialitat, per protegir les dades de caràcter personal i garantir així el dret a l’objecció del professional mèdic.

Soc professional de la salut. Rebré formació?

Sí, el Departament de Salut preveu presentar durant la primera quinzena del mes de juny de 2021 el pla de formació dissenyat pels professionals, i durant la segona quinzena es començaran a oferir edicions del Curs de sensibilització i conceptes bàsics sobre l’aplicació de la Llei Orgànica 3/2021, de 24 de març, de Regulació de l’Eutanàsia. L’objectiu general és que en finalitzar el curs els participants coneguin els aspectes generals de la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia tant des del punt de vista normatiu com de model de pràctica assistencial i procediment d’aplicació.

Continguts: aspectes normatius i del procediment d’aplicació, model de pràctica assistencial pel desplegament a Catalunya i acompanyament i dol.

Metodologia i modalitat: en línia i autoaprenentatge, estructurat en mòduls i amb materials i recursos d’aprenentatge disponibles que permetran als participants assolir els objectius de l’activitat segons la seva disponibilitat. Es farà difusió del programa complet amb edicions, calendari, sistema d’accés als cursos, etc.

Data d'actualització:  03.06.2021