Catàleg de dades obertes de Salut

El Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2017-2018 desplega les línies estratègiques en matèria de govern obert per aplicar la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Un dels àmbits d'actuació d'aquest Pla és el de dades obertes, que comprèn les actuacions relatives a la millora i promoció del Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i al foment de l'ús i explotació de les dades obertes que fan públiques les administracions catalanes.

El Portal de dades obertes és una plataforma que aplega totes les dades de caràcter públic procedents dels diferents organismes de la Generalitat en format reutilitzable, és a dir, estructurat, obert i sense propietaris (per exemple, un CSV o XML). Aquest format de dades està dissenyat perquè d’altres programes o aplicacions en puguin fer ús, per exemple, per analitzar-les, creuar-les amb d’altres fonts de dades, o crear-ne visualitzacions en gràfics o mapes.

En aquesta línia, el Govern impulsa una política corporativa de gestió integral de dades dels seus sistemes d'informació que faciliti el tractament posterior d'aquestes dades amb les finalitats de transparència i reutilització social de la informació pública. Per contribuir des de l'àmbit de salut amb la màxima eficàcia a aquesta política corporativa d'obertura de dades, es fa palesa la conveniència d'organitzar conjuntament, entre el Departament de Salut i el seu sector públic, l'exercici conjunt d'aquesta política, mitjançant la creació de la Comissió de Dades Obertes del Departament de Salut i del seu sector públic

Comissió de Dades Obertes del Departament de Salut i del seu sector públic

Les funcions de la Comissió són:

  • Formular els criteris de planificació de l'oferta conjunta de dades obertes a publicar, i elevar-la al Consell de Direcció del Departament de Salut per aprovar-la.
  • Crear i gestionar el Catàleg de dades obertes de Salut, com a instrument de planificació.
  • Supervisar els processos organitzatius i tècnics per publicar i actualitzar l'oferta conjunta de dades obertes aprovada pel Consell de Direcció del Departament de Salut.
Data d'actualització:  19.07.2019